Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Lelki útravaló és mai nap ige. Evangélikus - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Aguszta napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Korona
Ha úgy érzed
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2483. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-28 23:58
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.28, Kedd

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. (1Sám 10,7)

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jób 9,14-23.32-35 -- Lk 21,1-4

Lelki útravaló a mai napra

Március 28.
Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!"
(Lk 23,46)


Jézus kereszthalálának egyetemes jelentősége van, mindnyájunkért áldozta oda életét: "...azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." (2Kor 5,15)
Ezen a legfontosabb jelentőségén túl sok minden mást is ad a golgotai kereszt s a rajta függő Megváltó. Például leckét is kaphatunk tőle, leckét arról, hogyan kell meghalni. S ez nem is kevés, hiszen "aki meghalni tanítaná az embereket, élni tanítaná meg őket" (Kosztolányi).
Jézus utolsó mondata imádság volt. Veszedelemben, úrvacsoránál vagy a halálos ágyon - mi sem lenne természetesebb, mint Istenhez szólni. Még jobb, ha a hozzátartozók is imádkoznak. De vajon meg tudja-e szólítani az Atyát az, aki előtte sohasem imádkozott?
Jézus utolsó mondata idézet volt a Szentírásból. Az eredeti zsoltárvers így fordul Istenhe z: "Uram, igaz Isten!" (Zsolt 31,6) Megváltónk azonban mindig arra biztatta övéit, hogy a Teremtőt, a Mindenhatót bátran szólíthatják Atyának. Amikor át kell lépnünk az élet és a halál kapuján, nála lesz lelkünk a legjobb helyen, ő Atyánk!
A halálra készülő embernek sok más gondja is van: mi lesz a hátramaradottakkal, a vagyonnal, a temetéssel. Természetes, hogy rendet akarunk hagyni magunk mögött. De aki az utolsó útjára indul, előre is tekintsen! Lényének Istentől kapott "részét" ajánlja fel annak, akitől kapta. Aki így adja oda életét Istennek, tudja, hogy vissza fogja nyerni tőle. Pál apostol is ebben reménykedett: "...tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Tim 1,12)

Uram! Ó, Jézus, kincsem, vigaszom,
Fényesség életutamon:
Zarándok én a föld színén,
Sok terhet, vétket hordok én. Hozzád megyek, nehéz az út;
Örök hazámba nyiss kaput!
Véren megváltott gyermeked,
Majd otthonomra ott lelek.

(EÉ 503,1-2) Adj nekem életem utolsó órájában világos értelmet és biztos hitet benned, hogy lelkemet kezedbe ajánljam. Nem utánozni, de követni szeretnélek ezzel is téged! Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2482. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-27 23:43
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.27, Hétfő

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.
(Zsolt 121,3)

Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta [Pétert], és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? (Mt 14,31)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jn 6,26-35 -- Lk 20,41-47

Lelki útravaló a mai napra

Március 27.
Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: "Éli, éli, lamá sabaktáni!", azaz: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"
(Mt 27,46)


Előzőleg ezt olvassuk: "Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön." (45. v.) A bámészkodó, csúfolódó tömeg egy része valószínűleg hazatért, Jézus pedig csendesen tűrte a kínokat. Hallgatott. Elmondta már imádságát ellenségeiért, elrendezte támasz nélkül maradt édesanyjának sorsát, s megbocsátott a megtért latornak. Ezek után sokáig csendben volt.
Amikor megszólalt, lelke legmélyéről szólalt meg. Onnan, ahol összesűrűsödtek és kikristályosodtak az átélt fájdalmak, a keserű tapasztalatok. Az egyik tanítvány elárulta, a többi cserbenhagyta, népe ellene fordult. Máskor örömmel beszélt arról a tizenkettőnek, hogy elszéledhetnek, ki-ki a maga otthonába térhet, őt egyedül hagyhatják, mégsem lesz egyedül, mert az Atya vele van (Jn 16,32). Most viszont elfordította volna tőle arcát még az Atya is?!
Csak mélységes együttérzéssel és belső remegéssel szólhatunk erről. Az emberré lett Jézus kínjának legmélyebb pontja ez. Az Atya rajta látta mindnyájunk bűnét, ezért fordult el tőle. Hiszen most ő az ószövetségi "bűnbak", amelyre - akkor jelképesen, a Golgotán viszont valóságosan - ráhelyezték mindenki vétkét. A bűnbaknak át kellett élnie a kitaszítottság és a magányosság minden keservét, ez volt Urunk osztályrésze is. Bűneink miatt mint megítélt és elveszett ember teljes egyedüllétben nézett szembe a bűnök büntetésével - a halállal és a kárhozattal. Nem csoda, ha azt érezte, még az Atya is elhagyta!
Mégis hozzá imádkozott: "Én Istenem, én Istenem!" Kínzó egyedüllétében mégiscsak az Isten trónusa a nagyvilág egyetlen kegyelmes fóruma!

Uram!
Kínjaid, magányosságod térdre kényszerítenek. Mennyit kellett szenvedned értem is! Magányosságodat én is okoztam. Mégsem fordulsz el tőlem. Ezt soha nem tudom neked meghálálni! Könyörülj rajtam, s n e hagyj soha egyedül! Akkor sem, amikor eljön halálom órája!
Tudom, hogy akkor majd hiába vesznek körül szeretteim, hiába fogják erősen kezemet, meghalnom mégis egyedül kell! Ők nem kísérhetnek tovább. Te, Uram, aki egyedül néztél szembe a halállal, megteheted, hogy nem hagysz egyedül abban az órában sem. Életemet veled próbálom élni, közelségedben szeretnék meghalni is.
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2481. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-26 22:42
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.26, Vasárnap

Böjt 4. vasárnapja (Laetare)


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Reménykedhetsz a jövőben - így szól az Úr.
(Jer 31,17)

A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? (Jn 9,8)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jn 12,20-26 -- 2Kor 1,3-7 -- Zsolt 84

Az ünnep igéi

Örüljetek Jeruzsálemmel! (Ézs 66,10)

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Lekció: Gal 4,21?31 , Ézs 54,7?10

Igehirdetési ige: Jn 6,1-15


Lelki útravaló a mai napra

Március 26.
Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.
(Zsolt 22,19)


A 22. zsoltár az Ószövetség népének halotti éneke. Az Istenben hívő kegyes magának az Úrnak panaszolja fel benne nehéz sorsát, betegségét, kiszolgáltatottságát, a haláltól való félelmét is. E zsoltár számos sora pontosan ráillik mindarra is, ami Jézussal történt nagypénteken. Többek között ez is: a megfeszítés után Jézus felsőruháit a katonák négy részre osztották, az egybeszőtt, varratlan köntöst azonban nem akarták széthasítani, arra sorsot vetettek.
Íme, a kiszenvedett halálraítélt ruhája a hóhérok járandósága. Különös "jövedelem". A római katonának a fegyvert, a ruhát és az ellátást a birodalom biztosította, az elítéltek ruhája amolyan "mellékes", szerény "borravaló", azt még a piacon el kellett adni. A katonák, miután összehangolt, rutinos mozdulatokkal elvégezték feladatukat, osztozkodtak és kockáztak. Ott voltak közel a kereszthez, de semmit sem fogtak fel abból, hogy a világ Megváltóját feszítették fel. Alig hihető, hogy gazdaggá tette őket az a néhány használt ruhadarab. Ellenkezőleg: szánni való szegények vakságuk miatt!
A kereszten viszont ott függ a kifosztott Krisztus, már mezítelenségét takaró ruhája sincs. S mégis, ez a szegény szenvedő a világ leggazdagabb embere! S nemcsak gazdag, de gazdagságában hallatlanul bőkezű is! Minden bűnbánónak bocsánatot ajándékoz. Tőle kapható a földi otthon békessége és a mennyei otthon polgárjoga. A reménytelenségben élőnek életcélt, minden elbukottnak az újrakezdéshez új erőt ad, a szenvedőknek pedig elégséges türelmet. Mindnyájan gazdagok vagyunk, gazdagok lehetünk benne és vele.

Uram! Isten Fia! A kereszten
Mezítelen voltál
Drága véred árán engem
Bűntől megváltottál.
Csak tebenned reménykedem,
Ki rongyomban láttál,
S köntösöddel kegyelmesen
Engem betakartál.

(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek XXXVI/8. - ford. Ordass Lajos) Légy áldott, hogy minden mélységet végigjártál értünk, belülről ismered az emberi fájdalmat, a kisemmizettséget és a megaláztatás minden kínját. Kérlek, segíts megérdemelt és meg nem érdemelt szenvedések elhordozásában!
Könyörülj azokon is, akik érzéketlenül mennek el templomok és feszületek mellett, s nem tudják, hogy értük is meghaltál, rajtuk is könyörülni akarsz. Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2480. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-25 23:57
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.25, Szombat

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Ki hívja elő örök idők óta a nemzedékeket? Én, az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. (Ézs 41,4)

[Isten] feltámasztotta [Krisztust] a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. (Ef 1,20-21)
A mai nap bibliai olvasmányai: Gal 6,(11-13)14-18 -- Lk 20,27-40

Lelki útravaló a mai napra

Március 25.
Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."
(Lk 23,34)


Az evangélisták megőrizték számunkra Megváltónk utolsó szavait, így ezt az imádságot is. Míg a többi keresztre feszített ember szitkozódott, éles nyelvvel visszavágott a csúfolódóknak, esetleg fájdalmai enyhítéséért rimánkodott, Jézus az Atya felé fordult, s imádkozott kínzóiért. Tudta, hogy ártatlan haláláért Isten minden bűnbánó bűnösnek meg fog bocsátani. S ezt a bocsánatot szenvedései közben is, már előre kérte tőle. Így működött együtt az Atyával.
Jézus az ellenségeiért imádkozott. A főpapokért, saját népe tagjaiért, akik kiszolgáltatták őt Pilátusnak. Heródesért és Pilátusért, akik elítélték, a "feszítsd meg"-et kiáltó tömegért, a durva katonákért, s nem utolsósorban elfutott, gyáva tanítványaiért. Jézus azt tette, amit a Hegyi beszédben meghirdetett: "Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket , hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak." (Mt 5,44) Imádságának értelme ez: "Ne büntesd őket, Atyám, igazságtalan ítéletükért, durvaságukért, csúfolódásukért, mindazért, amivel nekem szenvedést okoztak. Büntess meg helyettük engem!" Az történt, amit később Pál apostol így fogalmazott meg: "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk" (Róm 5,8), sőt amikor még ellenségei voltunk.
Bocsánatért imádkozott hát Jézus. Mentő körülményt keresett számukra: "Nem tudják, mit cselekszenek!" S bár a törvény nem tudása senkit nem ment fel a büntetés alól, ő mégis menteni akarta ellenségeit. Amit tett Jézus, egyedülálló. S tette ezt nem csak akkor, ezt a szolgálatát azóta is végzi: "A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk." (Róm 8,34) Uram! Megdicsőült Üdvözítőm!
Légy segítőm,
Hogy a vét ket letegyem,
S ha meghalok, szent halálod,
Szószólásod
Üdvösségemre legyen!
(EÉ 202,4) Légy áldott azért, hogy érettem is imádkozol az Atya trónusánál! Mennyei Atyánk! Hallgasd meg Urunk Jézus minden értünk elmondott imádságát!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2479. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-24 21:46
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.24, Péntek

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. (Ézs 11,4)

Jézus mondja: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. (Lk 6,20)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mt 10,34-39 -- Lk 20,20-26

Lelki útravaló a mai napra

Március 24.
Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre!
(Zsolt 22,20)


Már nem segít az utazás sem.
Mindenütt Te jössz velem szembe.
Jajonghatok körül a Földön:
- mindenütt Te fúródsz szívembe.

(Váci Mihály: Mit elrontottam)

Messze van-e az Isten vagy közel, vitáznak erről széles e világon. Embertársaink egy része távolinak, elérhetetlennek tartja őt, meg sem próbálja segítségül hívni nevét. S mert nem jár oda, ahol a mennyei Atya szolgáin keresztül megszólítja és magához hívja gyermekeit, bizonyítva is látja álláspontját. "Közte és köztünk áthidalhatatlan a távolság!" - mondják.
Nagy a kísértés számunkra is, hogy elfogadjuk ezt az álláspontot. Pedig számtalanszor tapasztalhattuk már, hogy az Úristen nem elérhetetlen! Hiszen Jézus Krisztusban egészen közel jött hozzánk. Egyetlen lépés távolságot sem tartott tőlünk. Magához ölelt, testvérünkké lett, s így mi családja tagjaivá lettünk. Isten háza népévé.Urunk!
Hányszor tapasztaltuk: itt vagy közel, karnyújtásnyira vagy. Hallótávolságban. Fáradt édesanyák is felébrednek piciny gyermekük halk nyöszörgésére, te pedig nem is alszol, néped őrizője vagy (Zsolt 121,4). Meghallod hát kiáltásunkat és suttogva elmondott kéréseinket is. Megosztod árvaságunkat, igazi erősségünk vagy!
Urunk!
Sokkal közelebb vagy, mint gondoltuk. Hiszen: Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség,
és éjszakává lesz körülöttem a világosság:
a sötétség nem lenne elég sötét neked,
az éjszaka világos lenne, mint a nappal,
a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
(Zsolt 139,9-12) Ha nagyon szeretnénk, akkor sem tudnánk előled elmenekülni, de ha menekülnénk is, nem veszítenél el szemeid elől!

Uram!
Te vagy az az Atya, aki a messzi utat kémleled, s elébe sietsz a hazatérőnek. A feléd vezet ő útról kiáltom hát: "Siess elém! Siess segítségemre!"
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2478. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-24 21:45
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.23, Csütörtök

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. (Ez 36,36a)

Simeon így imádkozott: Meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. (Lk 2,30-32)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mt 19,16-26 -- Lk 20,9-19

Lelki útravaló a mai napra

Március 23.
Majd így szólt [a másik gonosztevő]: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba." Erre ő így felelt neki: "Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban."
(Lk 23,42-43)


Jézus szenved a kereszten, percről percre közelebb van a vég. Testi szenvedését csúfolódás nehezíti. Még a mellette szenvedő lator sem kíméli. Az tudatosan és hidegvérrel vétkezett, így néz szembe a halállal is. Nem kér kegyelmet, de nem kegyelmez sorstársának sem. Ő is csúfolja Jézust.
Nem így a másik, ő észreveszi, hogy Jézus bűntelenül szenved. Nem hallotta Jézust átkozódni, visszacsúfolkodni, de hallotta imádkozni. Odafordul hozzá, hiszi, hogy Jézus valóban király, aki országába készül. Szemei "meglátták a halálban is az életet, a romlásban is a hatalmat, a gyalázatban is a dicsőséget, a rabságban is a királyságot" (Kálvin). Áldott és boldogító látás ez! Luther szerint ez a lator "olyan enyhülést adhatott a Krisztusnak, mint amilyent az an gyal hozott neki a Gecsemáné-kertben. Isten nem engedhette meg, hogy alattvalók nélkül maradjon az ő fia, így most ez az egyetlen ember képviselte az ő egyházát. Ahol véget ért Péter hite, ott elkezdődött a megtérő lator hite."
Jézus pedig megbocsátott - talán haláluk előtt egy órával - a megtérő bűnösnek. Ingyen, kegyelemből. Pilinszky szerint ez a lator az egyháztörténelem egyetlen szentje, akit maga a Megváltó tett azzá. Legjobban a tékozló fiúhoz hasonlít: semmit sem érdemelt, mégis mindent megkapott.
Igino Giordani verse arról szól, hogy a paradicsom kapujában egy férfi álldogál. "Ki vagy?" - kérdi a kapuőrző angyal. "Diszmasz, a gonosz" - hangzik a válasz. "Egy gonosz, s éppen itt, hisz kezeden hordod véres bűnjeled!" "Jézusnak vére ez, akkor hullt rám, amikor mellettem, a szomszéd kereszten szenvedett." Az angyal tüstént a földre rogy erre, s a lator boldogan lép be a mennybe...

Uram!
"Ó, te mindenekfelett irgalmas, keresztre feszített Úr Jézus Krisztus! Könyörülj rajtam, nyomorult bűnösön, s nézz reám irgalmasságod szemeivel, miként néztél egykoron Péterre, amikor megtagadott, s miként néztél a bűnös asszonyra a farizeus házában s a latorra a kereszten. Add nekem szent kegyelmedet, hogy én is tudjak Péterrel sírni a bűneim miatt, tudjalak a bűnös asszonnyal szeretni téged szívből, s a latorral együtt színről színre láthassam szent orcádat a mennyben, mindörökké. Ámen."
(Gyónó imádság a finn Agendából)

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2477. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-24 21:44
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.22, Szerda

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre!
(Dán 3,33)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! (Lk 12,32)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mk 13,44-46 -- Lk 20,1-8

Lelki útravaló a mai napra

Március 22.
Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: "Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: >>Isten fia vagyok.<<"
(Mt 27,41-43)


A szenvedő Jézust nemcsak a római katonák csúfolják, meg a Golgota körül bámészkodó tömeg, de az evangélium szerint a diadalt ünneplő ellenfelek is: a nagytanács tagjai, a főpapok, az írástudók és a vének. Pedig ők igazán ismerhették a zsoltáros figyelmeztetését: "Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, [...] és nem ül a csúfolódók székére [...]." (Zsolt 1,1) Bizonyára sokszor olvasták a kicsúfoltak szenvedéséről szóló másik zsoltárban: "...szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt [...]." (44,16-17) S legfőképpen elfeledkeztek a komoly figyelmeztetésről: "Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza [... ]." (Péld 17,5) S vajon ki lenne szegényebb a kicsúfoltnál, a meggyalázottnál, akit bárki sértő módon megalázhatott, akinek szemébe büntetés nélkül akárki hazugságot vagy hitvány rágalmat vághatott, akit előkelő és minden jöttment nyugodtan becsmérelhetett?!
A csúfolódás sokszor mélyebb sebet ejt, mint a nyíl, s maradandóbbat, mint sok más gyilkos szerszám.
Jézus csodálatosan állta a csúfolódók támadásait, tűrte a gyalázkodást, "alázatos maradt, száját sem nyitotta ki" (Ézs 53,7). A csúfolódókkal nem kezdett párbeszédet, de az Atyát megszólítva Isten bocsánatát kérte számukra.
Isten pedig visszájára fordította a csúfolódást. Amit azok igaztalannak gondoltak, arról kiderült, hogy igaz, nagyon igaz. Királynak csúfolták, ő pedig valóban király, de még annál is nagyobb. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön! Uralkodik övéi szívén, uralkodik értünk!
Az, hogy "másokat megmentett, magát nem" - éppen az ő dicsősége. Hiszen minket mentett meg, ördögnek, bűnnek, halálnak hatalmából szabadított meg; megtartott a maga számára, az örökkévalóság számára. Ezért őt nem csúfolnunk kell, de ezerszer áldanunk!

Uram!
Áldalak érte, hogy a kereszten sem magaddal törődtél, hanem velünk. Minket mentettél, minket szabadítottál! Hadd áldjon ezért téged egész életem!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2476. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-21 21:21
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.21, Kedd

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. (Ézs 53,3a)

[Pilátus] szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. (Lk 23,25)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jób 7,11-21 -- Lk 19,41-48

Lelki útravaló a mai napra

Március 21.
[Tamás] ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem."
(Jn 20,25)


A hagyomány szerint a szegek négy sebet okoztak Urunk testén, az ötödiket a dárda ütötte. De nem a szegek tartották fenn őt a kereszten, kiszabadítására nem is lett volna szükség "tizenkét sereg angyalra" (Mt 26,53), elég lett volna egyetlenegy is. Fenn maradni - ehhez kellett a nagyobb erő! Érettünk és miattunk tartott ki ott vérig, végig, mindhalálig.
Dürer Nagy passiójának címlapján olvashatjuk Benedictus Chelidonius fogalmazásában a kereszten függő Jézus panaszát: "Ezeket a szörnyűséges sebeket teérted viselem, ó ember. És véremmel a te hibáidat gyógyítom. [...] Halálommal a te halálodat vezeklem. Istenként teérted ember lettem, te azonban nem vagy nekem hálás. Bűneiddel gyakran téped fel sebeimet. Bűnöd még mindig ostoroz engem. Most elég legyen [...]."
A helyettes áldozaton túl más áldást is kapunk szenvedő Urunktól: a kereszten függő Jézus segít hordozni nekünk a szenvedést. Ahogyan énekeljük: "minden földi szenvedésben erőt adnak sebeid". Előttünk járó nemzedékek és kortársaink közül sokan vigasztalódtak és vigasztalódnak a Megváltó szenvedésére gondolva. Meg is vallják áldott tapasztalataikat: "A fájdalom nyila nem olyan szúrós, mint amilyen Jézus számára a tövisek és a szögek hegye volt!"
Gondoljunk arra is, hogy Jézust nem lehetett végleg odaszegezni a keresztre. Húsvétkor nemcsak a sírja lett üres, de a kereszt is csupasz volt. S ha nagypéntek szimbóluma a feszület, a húsvéti kereszt a sima kereszt. A húsvéti kereszt pedig azt hirdeti, hogy a fájdalmak Férfija feltámadt és él.

Uram! Nagy kínjaidra, Jézus,
Könnyezve gondolok.
E szent napokban ébressz
Bennem bűnbánatot!
Öt sebed vigasztaljon,
Ha én is szenvedek;
S te boldogíts, ha majdan
Nyugodni térhetek!

(EÉ 209,6) Tudom, hogy nem a szegek tartottak a kereszten, hanem a hozzám való irgalmad. Ilyen szeretetre taníts meg engem is. Erősíts meg, hogy életem minden szenvedését irántad való szeretetből örömmel és megadással halálig elviseljem! Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2475. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-20 19:27
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.20, Hétfő

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. (Zsolt 16,6)

Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8)
A mai nap bibliai olvasmányai: Lk 14,(25-26)27-33(34-35) -- Lk 19,28-40

Lelki útravaló a mai napra

Március 20.
[A Golgotán] megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust.
(Jn 19,18)


Reményik Sándor verse szerint a Szentlélek "fergeteg-köpenyben" a Libanonra szállott, ott kiválasztott egy cédrust: [...] Te fa! Légy te is áldott minden fák között
Máriától, a Szűztől most jövök, [...].
Csírázik immár az Isten fia. Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
[...] Kidöntve majd [...]
Most rajtad a sor: Állítsanak a világ közepébe.
[...] légy terhes a kereszttel! Ezek után továbbzúgott a Szentlélek, a fa óriási koronája pedig lehajlott, "kereszt-sorsának megadta magát" (A kereszt fogantatása).
A költő a fa sorsán keresztül előre jelzi mindazt a kínt, amelyet a Megváltónak valóságosan át kellett élnie. Jézus hátát korbács ütötte sebek borították, kezeit és lábait durvára kovácsolt vasszögekkel verték át. Karjai szinte tőből szakadtak ki testének súlya alatt. Minden lélegzetvételhez fel kellett húznia magát, különben a függő helyzetben összenyomott tüdeje nem kapott éltető levegőt. A keresztre feszítettek végül az erőlködéstől kimerülve általában fulladásos halállal haltak meg. S mindehhez a kíváncsiak százainak csúfos megvetése, a kikerülhetetlen nyilvánosság járult. Beteljesedett a zsoltár: "...féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép." (Zsolt 22,7) Bizony, Krisztus keresztje kínos kereszt.
Ugyanakkor szent kereszt is. Az ártatlan függött rajta, aki önként vállalta övéiért az áldozatot. A Golgota hegye áldozati oltár lett, s rajta a bűntelen halt meg értünk - bűnösökért. Ezzel nemcsak "kiváltott" az ördög hatalmából, de diadalmaskodott is az "ősellenség" felett. Boldogan énekeljük a keresztről: "Az ellenség gonosz fejét / Megváltónk rajtad zúzta szét." (EÉ 189,5)
Kereszten függő Krisztusunk kitárt két karja magához hívja teljes embervilágunkat. Boldog, aki hallja és megérti Megváltónk hívását!

Uram!

Áldalak mind azért, amit kereszted jelent nekem.
Tudom: a hálaadáson túl az a dolgom, hogy
"vegyek erőt keresztedből és végbúcsút bűneimtől"!
Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,
Halál rabját, kínra ne adj,
Sőt ha eljön majd halálom,
Szent jobbodra engedj állnom!
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!
(EÉ 191,4)
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2474. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-20 19:25
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.19, Vasárnap

Böjt 3. vasárnapja (Oculi)


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Nem hagy... cserben, és nem hagy elpusztulni, mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened. (5Móz 4,31)

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)
A mai nap bibliai olvasmányai: Lk 9,57-62 -- Ef 5,1-8a -- Zsolt 34

Az ünnep igéi

Szemem állandóan az Úrra néz. (Zsolt 25,15)

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

Lekció: Ef 5,1?9 , 1Kir 19,1?8

Igehirdetési ige: Lk 11,14-23(24-28)


Lelki útravaló a mai napra

Március 19.
[A katonák] kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet.
(Mk 15,21)


A "via dolorosán", a "fájdalmak útján" Jézus maga vitte kivégzésének eszközét. A durván megmunkált kereszt igen súlyos teher volt számára. A hagyomány szerint többször össze is esett. A katonák ezért egy arra járót, Simont szemelték ki a kereszt hordozására. Simon nem is tiltakozhatott.
Megdöbbentő, hogy nem akadt önkéntes segítő. Igaz, a sirató jeruzsálemi asszonyok nem bírták volna cipelni a nehéz keresztet, a tanítványok pedig messze voltak, esetleg a bezárt ajtók mögött. Simon viszont - aki, mint afrikai, talán fekete bőrű volt - ha kényszer hatására is, de végül hordozta a Megváltó keresztjét. Így lett ő a Jézust követő tanítvány jelképévé. Mesterünk erről sokszor beszélt hallgatóinak: "...aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám." (Mt 10,38) Ez a kereszt mindaz a hátrány vagy üldöztetés, esetleg szenvedés el egészen a mártíromságig, melyet a benne hívőknek miatta kellett és kell hordozniuk. Nem méltó Jézushoz az, aki kibújik a hűség és a kiállás felelőssége alól!
Sőt hordoznunk kell a másik ember keresztjét is: "Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét" - figyelmeztet Pál apostol (Gal 6,2). Viselnünk kell a másik ember életének terheit, sorsának kudarcait, sokszor bűneinek következményeit is. S nem "ma az enyémet, holnap a tiédet" alapon. A Krisztust követő teherhordozás nem később behajtható "kölcsön" vagy hasznot hajtó "befektetés", hanem hálaáldozat azért, hogy Urunk értünk is hordozta a keresztet. Így mindig van hordoznivalónk.

Igazat ír a költő: ...

...embertársam szólni kezd bajáról
s a bizalom borzalmas pillanatja
keresztjét hirtelen vállamra rakja.
A keresztet hordozó Mester azonban
megjutalmazza kereszteket hordozói követőit
- már ebben az életben is: ...
így elfelejtem a saját keresztem,
hogy alkonyulok, árvulok, öregszem.

(Mécs László: Cirénei Simon lázadása)

Uram!
Köszönöm neked, hogy sohasem maradsz adósom! Ha hálából szolgálok neked vagy kicsinyeidnek, újra meg újra megajándékozol, minden eddiginél bőségesebben. Gazdag Úr vagy! Dicsérlek bőkezűségedért!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2473. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-18 14:51
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.18, Szombat

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Jövevény vagyok a földön.
(Zsolt 119,19)

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. (Fil 3,20)
A mai nap bibliai olvasmányai: Gal 2,16-21 -- Lk 19,11-27

Lelki útravaló a mai napra

Március 18.
A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak, és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: "Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok; mert [...] ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?"
(Lk 23,27-28.31)


Asszonyaink irigylésre méltó vonása, talán joga is az érzékenység. Ha egy másik ember szenved, legyen az fiatal vagy öreg, közelálló vagy ismeretlen, az asszonyok szívében azonnal felébred az együttérzés. A férfiak dadognak, ügyetlenkednek, közhelyeket mondanak, az asszonyi könnyek azonban önmagukért beszélnek. Az élet értékét is ők ismerhetik igazán, hiszen megszenvedtek érte. Megsiratják a másik magzatát is, nem csak a sajátjukat.
Bizonyára Máriáért is hull a könnyük. Mária már eltemette férjét, Józsefet, s most elveszíti egyetlen támaszát, fiát is. S ugyan ki törődött abban az időben az özvegyekkel?!
A jeruzsálemi asszonyok könnyei mégiscsak elsősorban a keresztet cipelő Jézusnak szóltak. Jól tudták mind: Jézus volt az első, aki teljes értékű embernek tekintette őket. Szemében a nők a férfiakkal egyenrangú teremtményei az Istennek. Ölébe vette és megáldotta gyermekeiket, a meggyógyítottak között ott volt a gutaütött fiú, a királyi főember fia, de feltámasztotta Jairus leányát, a naini özvegy egyetlen fiát. Amikor Jézus meghirdette az Isten országának elérkezését, helyreállította a bűn által megrontott világ egy-egy darabját, ezzel édesanyai könnyeket is letörölt. Ha Jézus a Golgotára megy, ennek mind vége! Ezért is sírnak az asszonyok.
Jézus azonban nem engedi, hogy sirassuk. Ő már tudja, hogy nagypéntek után húsvét következik, a kereszthalál után a feltámadás. Ő a győzelem felé halad. Miatta ne sírjunk, sírni csak a bűneink miatt szabad. Bűneink miatt sírni viszont csak addig érdemes, amíg közel van ő, megtalálható, amíg időnk van a megtérésre.

Uram!
Adj nyitott szívet, hogy egy ütt tudjak érezni mások örömével és bánatával. Taníts meg sírni a sírókkal (Róm 12,15), de ne engedd, hogy tolakodásommal megsértsem a bánkódót. Taníts meg együtt örülni az örvendezővel, s ne engedd, hogy irigykedjem más örömére.
Szabadíts meg attól, hogy mindig csak a magam baját lássam nagynak, s azt gondoljam, csak nekem vannak problémáim.
Áldd meg népedet, hogy együtt dobbanjanak a szívek, s mindenki mindenkivel törődjön.
Az együttérzés könnyei mellé pedig ajándékozd nekem a bűnbánat könnyeit is és bocsánatod örömét!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2472. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-17 23:48
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.17, Péntek

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
(Zsolt 86,11)

[Jézus] meglátott két... testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. (Mt 4,21-22)
A mai nap bibliai olvasmányai: 2Kor 13,3-9 -- Lk 19,1-10

Lelki útravaló a mai napra

Március 17.
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és [...] ments meg engem! Hiszen te vagy oltalmazó Istenem
[...]. (Zsolt 43,1-2)


Az ember gondolni sem mer arra, hogy sürgesse a végső számonkérést. Hiszen tudjuk, hogy az Isten ítélete olyan lesz, "mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja" (Mal 3,2). Legjobb, ha Istenre bízzuk, mikor következik be az ítélet ideje.
Azt is tudjuk, hogy az Úr ítélete háza népén kezdődik. Isten mindig szigorúbb azokhoz, akik ajándékait elfogadják, akik tisztában vannak akaratával. A legsúlyosabb ítéletben éppen igéjének tanítói és hirdetői részesülnek (Jak 3,1). Nem csoda, ha bűnbánattal énekeljük Luther szavai szerint: Nálad nincs is másnak helye,
Mint csak az irgalomnak.
Az emberek jótettei
Kevésnek bizonyulnak.
Előtted nem kérkedhetünk,
Nékünk nincs semmi érdemünk,
Csak kegyelmedből élünk.

(EÉ 402,2)

Urunk!
Okkal tartunk tőled, mégse engedd át másnak az ítéletet! Látod jól, ellenfeleink fenekednek reánk, bizonyítékokat gyűjtenek ellenünk. Szemükben vétkeink megbocsáthatatlanokká nőttek, mulasztásaink pedig kárhozatossá! Az ördög is már számtalanszor fejünkre olvasta mindazt a vétket, amire éppen ő csábított el minket.
Urunk, ne ők, te magad ítélj meg! Oltalmazó Istenünk vagy, erősségünk! Rád hagyatkozunk, te szolgáltass nekünk igazságot, de ne azt, amit megérdemlünk. Ajándékozz meg minket azzal az igazsággal, melyet Jézus Krisztus szerzett meg a kereszten. Megmenekülésünk egyetlen módja ez!
Hadd fejezzük ki bizakodásunkat a költő szavával: Bűnös vagyok: van irgalom.
Bűnös vagyok: lesz kegyelem.
Bűneim kazlát fölgyújtja az Isten
és küld szelet, mely elhordja a pernyét.
És lesz föltámadás [...].
(Zelk Zoltán: Idegen fájdalmak) Uram! Kérlek, így legyen!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2471. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-16 23:56
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.16, Csütörtök

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelynek nincsen állandóan vize. (Jer 15,18)

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. (1Kor 13,12)
A mai nap bibliai olvasmányai: 1Jn 1,8-2,2(3-6) -- Lk 18,31-43

Lelki útravaló a mai napra

Március 16.
Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta.
(Jn 19,1)


Az ostort állatok terelgetésére és fegyelmezésére találta ki az ember, a korbácsot viszont embertársai megbüntetésére. Kegyetlen eszköz, rövid nyélre erősítették, erős szíjakból fonták, s a szíjak végére hegyes, éles csontszilánkokat és fémdarabokat kötöztek. Minden ütése sebet ejtett, bőr- és húsdarabokat tépett ki a megkínzott ember hátából.
János evangéliuma szerint Pilátus már az ítélet kimondása előtt megkorbácsoltatta Jézust. Talán megbízói kedvében akart járni, esetleg arra számított, hogy azok majd megszánják a megkínzott Jézust, s elengedik? Ki tudja?!
Mások esetében az ilyen büntetésnek nevelő hatása volt, Jézust azonban nem kellett nevelni! Ő "mindent jól cselekedett", "szájában álnokság nem találtatott", hiszen csak minden másban lett hasonlóvá hozzánk, a bűnben nem!
Ugyanakkor a megkorbácsoltatást elrettentetésnek is szánták. Bele is borzonghatott a bámészkodó tömeg. Mi viszont döbbenettel és bűnbánattal nézhetjük csak: minden ütésnél megremeg szent teste. Ezt az ütést hazugságainkért kapja, ezt önzésünkért, ezt sok-sok mulasztásunkért.
Hallgrímur Pétursson izlandi pap-költő szerint Jézus átvállalta és elszenvedte azokat a korbácsütéseket, amelyek bennünket kínoznának. Négy ilyen csapás van: a rossz lelkiismeret, Istennek a törvényszegőt méltán fenyegető szigorú törvénye, a halál éles tövise s végül ősellenségünk, a sátán. Ezek támadásától védett meg Urunk, s ezzel nekünk ajándékozta - mintegy elcserélte velünk - üdvözítő igazságát. Lelkiismeretünket megtisztítja elkövetett vétkeink súlyától azzal, hogy megbocsát nekünk. Az örök élet hirdetésével pedig kihúzza a halál tövisét, s győzelemre segít a kísértővel szemben.
A kivégzőeszközök - "arma Christi", Krisztus fegyverei. A középkori E. S. mester címerpajzsot festett Jézusnak - mint nemeseknek volt szokás -, s ezen ott díszeleg a korbács is. A bennünket megillető, de a Jézus hátán csattant korbács.

Uram! Engem bűnöm sok sebéből
Kigyógyítottál, orvosom.
És bűnbánatom könnyéből
Örömöm fakadt, Jézusom!

(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek XXIII/12., ford. Ordass Lajos) Köszönöm neked! Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2470. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-15 12:30
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.15, Szerda

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. (Zsolt 119,148)

Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. (Lk 2,19)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jn 16,29-33 -- 3Móz 25,35-43

Lelki útravaló a mai napra

Március 15.
A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: "Üdvöz légy, zsidók királya!" - és arcul ütötték.
(Jn 19,2)


Kányádi Sándor erdélyi költő keserű hangú verse szól a tövisfáról. A fa tövise sokszor belemart ujjába, s bár irtották, a növény folyton újrasarjadt. A fejsze mindig visszapattant róla. Parazsa viszont reggelig kitartott. Önvédelem és ritka konokság jellemzi ezt a fát. Titkát a költő lassan értette meg: ...a történelmet
szolgálja inkább, mint a tájat -
kéznél volt mindig, mikor kellett
máglyának vagy koronának. (Tövisfa) A tövis a hiábavalóság és az átok szimbóluma. Ádám bűne miatt terem "tövist és bogáncsot" a föld (1Móz 3,18).
A durva lelkű katonák Jézus fejére tövises ágakból készítettek koronát. Az átkozott növény törhetetlen, kemény tövisei véresre sebezték Urunk fejét. Ez is kicsúfoltatásának része, ott kellett állnia a gúnyolódók között kiszo lgáltatottan és megalázottan. Azok nem szánták, egyikük sem emelt szót a védtelen szenvedő érdekében. Jézus szánta meg őket.
Urunk így találkozott azokkal, akikért meghalni készült, mert ő a lelketlenekért, a janicsárokért, a keretlegényekért is hordozta a keresztet - töviskoronával a fején.
Töviskoronája valóságos korona lett, a csúfolódás dicséretbe váltott át, a gúny szava tiszteletbe. Csupán néhány katona csúfolja királynak, követőinek milliói viszont őszinte alattvalóként valóságos királyként ünneplik és tisztelik. Hiszen valóban király ő, gazdag és bőkezű. A menny Királya, szívünk Királya, aki megváltott gyermekeit megajándékozza az élet koronájával, az örök üdvösséggel.

Uram! Értem tűrted a szidalmat,
Csúfságot, gyalázatot,
Tövisből font koronádat.
Erre, mondd, mi indított?
Hogy boldoggá tehess engem,
S a koronát én elnyerjem.
Soha én ezt nem tudom
Meghálálni, Jézusom! (EÉ 201,4) Uram, Királyom! Őszinte szolgád szeretné k maradni a sírig, és szolgálni téged az örökkévalóságban is.
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2469. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-14 22:02
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.14, Kedd

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

[Uram,] erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben - mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. (Ézs 25,4)

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róm 8,35.37)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jób 2,1-10 -- 3Móz 25,1-12

Lelki útravaló a mai napra

Március 14.
Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá
[...]. (Mt 27,27-28)


A bíbor festéket bizonyos tengeri csigák nedvéből állították elő a tírusziak, s a megfestett kelmét igen drágán árulták. Csak a leggazdagabb emberek viseltek bíborszínű ruhát, ők is csak ünnepi és rendkívüli alkalmakon. Dávid király akkor öltözött bíborba, amikor a szövetség ládáját Jeruzsálembe vitték (1Krón 15,27).
A katonák Jézusra azért adtak bíborköpenyt, hogy ezzel is kicsúfolják. "Nézzétek, itt áll valaki, aki királynak mondja magát - szegény bolond! -, mulassunk hát egy bolond kárára. Ütöttek már minket eleget, most végre visszaüthetünk egy királynak!" Honnan is ismerték volna a zsoltáros szavát: "Boldog ember az, aki [...] nem ül a csúfolódók székére [...]" (Zsolt 1,1)
Istennek hála: a bíborköpeny nemcsak Jézus korbács ütötte sebeit takarta el, hanem a mi bűneinket is. A bíborpalást így védőköpeny, megvéd minket a "sárkánytól", az ördögtől, "aki a mi Istenünk színe előtt éjjel-nappal" vádolja az Úr választottait (Jel 12,10). A palást eltakarja bűneinket, a palástot viselő Király pedig meg is bocsátja azokat. Ez vétkeink egyetlen igazi megoldása. Az ember menti bűneit: magyarázza, átkereszteli és bagatellizálja. Összehasonlítja magát más bűnösökkel, s ez az összehasonlítás mindig a javára dől el. Ám minden mentegetődzésünk, magyarázkodásunk és más hasonló ügyeskedésünk ellenére bűneink megmaradnak.
Cipeljük terheinket, vétkeket és mulasztásokat, a magunkéit és másokéit, melyeket nem tudunk megbánni, illetve megbocsátani. Halljuk meg az evangéliumot: megbánt és megvallott bűneinket Krisztus királyi bíborpalástja egyszer s mindenkorra eltakarja. Megcsúfoltatásának öltözéke ajándékba kapott igazságunk drága köntösévé lesz. Ha ezt tudjuk, tudnunk kell bocsánatot kérni, s tudnunk kell megbocsátani.

Uram!
Ádám bűne örökségét minden embertársammal együtt magamra vettem. Ez az örökség elháríthatatlan, levehetetlen. Rongyos koldusa vagyok kegyelmednek.
Hála legyen neked, hogy szent palástod nem megbélyegez téged, sokkal inkább kitüntet. Méltán hordozod, mert az igazságod palástja az, nekem pedig legfőbb menedékem. Köszönöm, hogy megvédelmez engem is bűneim és mulasztásaim következményétől. Segíts úgy járni utamat, hogy bocsánatod megvédelmezzen a további botlásoktól is!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2468. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-13 19:58
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.13, Hétfő

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Így szól az Úr: Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. (1Sám 2,30)

Jézus mondja: Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. (Jn 13,13)
A mai nap bibliai olvasmányai: 1Móz 37,3-4.12-14.23-35(36) -- 3Móz 19,31-37

Lelki útravaló a mai napra

Március 13.
Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak [...]. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket: "Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?" Azok ezt mondták: "Barabbást."
(Mt 27,15-16.20-21)


Tulajdonképpen a Gecsemáné-kertben már minden eldőlt. Jézus vívódott önmagával, tusakodott az Atya akaratával, de négyszemközt hangzó imádsága végén döntésre jutott: "...ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." (Mt 26,39) Jézus határozott. Vállalja a szenvedést, a kereszthalált, azt, amiért eljött erre a földre. Nem menekül el az elfogatására kiküldött csapat elől, nem bújik el Júdea pusztájának rejtett barlangjaiba. Elébe megy választott sorsának.
Történhetett volna-e mindez másképpen? Aligha. Nagy volt a szakadék Jézus és a nép vezetői között. S az utóbbiak mindent megtettek azért, hogy a népet - talán még azokat is, akik virágvasárnap hozsannát kiáltottak - maguk mellé állítsák. Kapóra jött Pilátus ingatagsága s az, hogy Jézust menteni akarva rájuk bízta a döntést: "Melyiket akarjátok a kettő közül?"
S a nép Barabbást választotta. A bűnöst az igaz helyett, a halálraítéltet az Élet Ura helyett, a felforgató zélótát a Békesség Fejedelme helyett. Barabbás legyen szabad, Jézus pedig menjen a keresztre.
Így a szenvedéstörténet szereplői közül senki sem mutogathat a másikra. Jézusban a nép vezetői nem ismerték fel a Messiást, s ők - vak vezet világtalant - Jézus ellen fordították az egyszerű embereket is. Pilátus pedig nem állt ki az igazság mellett. Jézus sorsa megpecsételtetett.
Barabbás pedig szabad lett. Helyette Jézus halt meg a kereszten. De mindazok helyett is, akik a "feszítsd meg!"-et kiáltották. És - hála Istennek! - helyettünk is! Hiszen mindnyájunk bűnét mag ára vette, s vére pedig "rajtunk és gyermekeinken"! Jézus vére mindnyájunk számára bocsánatot szerzett az Isten előtt!

Uram!
Tekints fiad Golgotán kihullott vérére! Bocsáss meg minden őszinte bűnbánónak! Nekem is!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2467. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-12 20:42
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.12, Vasárnap

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!
(Jer 6,16)

Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mk 12,1-12 -- Róm 5,1-5(6-11) -- Zsolt 10

Az ünnep igéi

Gondolj, Uram, irgalmadra! (Zsolt 25,6)

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Lekció: 1Thessz 4,1?8 , Ézs 5,1?7

Igehirdetési ige: Mt 15,21-28


Lelki útravaló a mai napra

Március 12.
Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki.
(Lk 23,8-9)


Pilátusnak kapóra jön az, hogy Jézus Heródes hatósága alá tartozik. Átküldi őt hozzá. A negyedes fejedelem pedig örömmel fogadja, de csalódnia kell. Jézus nem szólal meg, "mentségére" sem, s a magát erősebbnek gondoló Heródes sem tudja szóra bírni.
Jézus hallgatása azt jelenti: nem tehetsz velem semmit, nem az történik, amit te akarsz, hanem az, amit Isten akar. Jézus hallgatása beszédes csend. Sokbeszédű emberek nem tudják, hogy a csend sokszor értékesebb a fecsegésnél. Mindnyájunknak tudnunk kellene azt is, hogy az Isten előtti csend semmi mással nem pótolható része életünknek.
Nem tudjuk, Heródes ismerte-e Ézsaiás próféta könyvét, s ha igen, eszébe jutott-e a néma foglyot látva az alábbi szakasz: "Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját." (Ézs 53,7)
Jézus nem csak hallgatott, csodát sem tett Heródes kifejezett kérése ellenére sem. Jézus soha nem tett csodát a csoda kedvéért, hiszen nem vásári mutatványos ő. De nem tett csodát soha önmaga kedvéért sem. A negyvennapos pusztai böjtölés után nem változtatta a köveket kenyérré, de jóllakatta az ötezret. Megszabadított embereket mindenféle megkötözöttségből, de nem szabadította ki önmagát a kereszt kínjaiból.
Nem is lehetett csodát követelni tőle. Tudta, hogy csodák átélése senkit nem vezet hitre. Pedig akkor is, ma is sokan környékezik meg őt: "Ha csodát teszel, ha meggyógyítasz, ha anyagilag talpra állítasz, ha fényes lottónyereménnyel meggazdagítasz, hinni fogok benned!" Ilyen kéréssel legfeljebb haragra ingereljük őt, s végül jól járunk, ha nem haragszik, "csak" hallgat, nem v álaszol.
Régi hűséges követői jól tudják, megvallják: nem azért hiszünk benne, mert csodát tett velünk. A sorrend fordított: hiszünk benne, s ezért éljük át csodatévő szeretetét.

Uram!
Szeretnék veled találkozni, mint bűnöket bocsátó és örök életet ajándékozó Megváltóval! Hadd legyen minden más kérésem másodlagos, elhanyagolható, csak ráadás. S ha mégis meghallgatsz, hála legyen néked!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2466. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-11 23:59
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.11, Szombat

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem. (2Sám 22,19-20)

Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3,17)
A mai nap bibliai olvasmányai: Róm 6,12-18 -- 3Móz 19,1-18

Lelki útravaló a mai napra

Március 11.
Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!"
(Mt 27,24)


Pilátus a szenvedéstörténet ellentmondásos szereplője. Meg van győződve Jézus ártatlanságáról, mégis elítéli. Törvényességre törekszik, de vigyázva keresi a nép kegyeit is. Rákérdez az igazságra, ám nem érdekli őt Jézus válasza. Többször is megpróbálja felmenteni és elengedni Jézust, de a végén enged a nép és a vezetők erőszakos akaratának. Megalkuszik tehát, a keresztre küldi Jézust, de kifejezi, hogy mindez akarata ellenére történik. Ártatlannak tudja magát.
Ártatlanságát közhírré teszi, ezért a nyílt színen megmossa a kezét. Ám a "mosom kezeimet" kijelentés azóta sem igazolja senki ártatlanságát. Aki "mosakodik", tulajdonképpen mentegetőzik és magyarázkodik. Ez pedig arról árulkodik, hogy maga is tudja: te tte nem egyértelmű. Ha nem vétkezett is, de mulasztott, nem állt ki az igazság mellett, nem védte meg az ártatlant az igazságtalan vádakkal szemben.
Reményik Sándor nagyszerű verse nagypéntek éjszakájáról szól. Pilátus lelkiismeret-furdalás miatt nem tud aludni. Megbánta már, hogy csak úgy "odalökte" ellenfeleinek Jézust, aki "hátha mégis király volt". És ha ártatlan, akkor vajon "kire szállott a vére"? A vers tartalma természetesen feltételezés. De a kereszt felirata végül is azt hirdette, hogy Pilátus egy ponton többet tudott Jézusról, mint a főpapok: A Messiástok megmenteni késtem,
De négy betűt a keresztjébe véstem,
E négy betű az én becsületem [...]."
(Pilátus) S e "négy betű" - az I. N. R. I. - a felirat latin szavainak kezdőbetűi, magyarul: Názáreti Jézus, a zsidók Királya. Úgy tűnik, a felirattal Pilátus igazságot szolgáltatott Jézusnak. Isten pedig húsvét hajnalán feltámasztotta őt.

Uram!
Tudván tudom, hogy megcsúfoltan is, töviskoronása n is király vagy, csakugyan. Szívem Királya. Ezért: Csak benned van reményem,
Kőszálam vagy nekem!
Ínségben erős váram,
Halálban életem!

Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2465. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-11 23:59
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.10, Péntek

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Ezt mondta Isten [Salamonnak]: Mivel... nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. (1Kir 3,11-12a)

Jézus mondja: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. (Mt 7,24)
A mai nap bibliai olvasmányai: Zsid 2,11-18 -- 3Móz 16,1-22

Lelki útravaló a mai napra

Március 10.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából!
(Ősi liturgikus szöveg)


Tapasztalataink sora, Bibliánk számtalan története beszél arról, hogy Istenünk irgalmas Úr. Megtalálja a keresőt, megvigasztalja a szomorkodót, megelégíti a szomjazót.
Jézusunk is ezt mondja: "...keressetek, és találtok [...], aki keres, talál [...]." (Mt 7,7-8) Azt szoktuk keresni, ami hiányzik. Pótalkatrészt a boltokban, praktikus ajándékot szeretteinknek neves alkalmakra. De keresünk választ kínzó kérdéseinkre, megnyugvást felzaklatott lelkiismeretünk számára. Keresünk szerető társat, megértő barátot. S keressük az Istent. Nem is mindig tudatosítjuk azt, hogy éppen ő hiányzik nekünk! Pedig emlékezhetnénk arra, hányszor emelt fel, hányszor adott feleletet, hányszor ajándékozott már meg önmagával.

Urunk!

Téged keresünk, segíts rád találnunk! Vagy találj ránk te magad. Hadd énekeljük: "Benned ö rvendez csupán én lelkem, / Mert benned békét s nyugalmat leltem." ( EÉ 372,2)
Urunk! Vigasztalásodra szorulunk. Vidíts fel, amikor emberek rosszindulata miatt emésztjük magunkat! Segítsd hordozni életünk nehéz terheit. S ha igéd szomorít meg, tehát bűneink miatt szomorkodunk, ajándékozd nekünk bocsánatod semmihez sem mérhető örömét!

Uram!
Szeretnék meríteni forrásodból. Házadból fakad ez a forrás (Jóel 4,18). Áldást csörgedez: enyhet nyújt a szomjazónak, erőt a vándornak, termést a kiaszott földnek.
Szeretnénk meríteni előttünk jártak tapasztalataiból, hitükből: Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,
ítéleteid, mint a nagy mélység,
embert és állatot megtartasz, Uram.
Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint a patakot,
Mert nálad van az élet forrása,
a t e világosságod által látunk világosságot.
(Zsolt 36,6-10) Biztatásoddal bátorítjuk magunkat is, egész népedet. Biztatásod tartós örömünk forrása
. Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2464. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-11 23:58
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.9, Csütörtök

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

[Az Úr] pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
(Zsolt 18,31)

De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,3)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jak 4,1-10 -- 3Móz 10,1-11

Lelki útravaló a mai napra

Március 9.
Péter azonban ismét tagadta: "Ember, nem tudom, mit beszélsz." Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: "Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt.
(Lk 22,60-62)


Jézus tekintete arra emlékeztette Pétert, amit előre megmondott: "...mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Látod, kár volt fogadkoznod, hogy a börtönbe is, a halálba is velem tartasz. Igaz, elkísértél a főpapi ház udvaráig, de ott szolgák és szolgálóleányok gyűrűjében elfeledkeztél ígéretedről, megfeledkeztél önmagadról, de elsősorban arról, hogy hűséggel tartozol nekem.
Ki az közülünk, aki mindig megtartotta ígéreteit és fogadalmait? "Ígéretekkel van tele a padlás" - mondja a népi szólás, s valóban számos ígéretünkről feledkeztünk meg már életünk során. Hol vannak Isten előt t tett fogadkozásaink, melyeket veszedelemben rebegtünk el, s mivé lettek a gyónás alkalmával kimondott szavaink: "igyekezem ezután Isten akarata szerint élni..."?!
Jézus tekintete arra is emlékeztette Pétert, hogy mennyire más, mint akinek hitte magát. Ezzel megint csak nincs egyedül. Talán törvényszerű, hogy általában kedvezőbb képet alakítunk ki magunkban önmagunkról, mint mások rólunk. Jézus tekintete és szava helyreigazítja a hamis önértékelést.
Jézus tekintete azonban nemcsak szemrehányó és vádló, de biztató is a mindenkori Pétereknek. "Péter, elbuktál, de kegyelmem felemel" - ezt sugallja Jézus szeme. Feltámadása után megkereste őt a Tibériás-tenger partján. Háromszor kérdezte meg hűtlen tanítványától: "Szeretsz-e engem?" S Péter válaszai után szolgálatával bízta meg a dadogó és remegő tanítványt. Ez a megbízás a teljes amnesztia, Urunk feltétel nélküli kegyelme. Szükség is van rá, hogy meghaljon a hős, a büszke férfi, s feltámadjon a megkegyelmezett! Nem magától, h anem azért, mert Jézus a bűnbánónak megbocsát.

Uram! Elveszett bárányod vagyok,
pedig úgy hittem, hozzád tartozom.
Tudom, hogy letértem útjaidról,
tudom, hogy nem követtelek,
tudom, hogy bűneim nagyok.
Kérlek, találj meg engemet!
Ámen.
(Új ének 67)

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2463. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-08 23:52
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.8, Szerda

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 42,12)

Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. (Jn 16,20b)
A mai nap bibliai olvasmányai: 5Móz 8,11-18 -- 3Móz 9,1-24

Lelki útravaló a mai napra

Március 8.
Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: "Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad."
(Mt 26,73)


Bent a főpap házában a nagytanács halálra méltónak ítéli Jézust, ezalatt kinn az udvaron Péter tanúk előtt háromszor is megtagadja Urát. Közben még átkozódik, esküdözik is, mindkettő kísérőjele a gyenge lábakon álló hazugságnak. Merő gyávaság ez, a tapasztalatlan tanítvány ügyetlen kapkodása. Még nem tudja Péter, hogy kockázat nélkül senki sem lehet Jézus tanítványa. Úgy viselkedik, mint egy sarokba szorított kamasz gyerek, aki egyszer elbújik a felnőttek háta mögé, máskor dacosan és tudatosan száll szembe velük. Péter már tudja az igazságot, vállalni még nem meri.
Péter tagadása az elmúlt esztendők megtagadása is. Hátat fordít tanítványságának, megtagadja Mesterével való közösségét.
Tagadása nemcsak bűn, de óriási lehetőség elszalasztása is. Rámutattak: "közülük való vagy!" Mondhatta volna erre: "Igen, közülük való vagyok! Kár, hogy ti nem ismeritek a Mestert. Ott lehetettem mellette, amikor bort adott a kánai lakodalmasoknak, amikor öt kenyérrel és két hallal ezreket tartott jól. Ott voltam, amikor Lázárt kihívta a sírból, ott voltam, amikor bűneink bocsánatára szétosztotta köztünk testét és vérét..." Péternek ezt kellett volna mondania! Tájszólásáról is felismerték, hogy nem Jeruzsálem környékéről való. Ha tagadás helyett őróla tett volna bizonyságot, nemcsak a kiejtése "árulkodott volna" hovatartozásáról, de nyíltan meghirdette volna azt, hogy hozzá, Jézushoz tartozik.
Péter esete figyelmeztetés a hitvalló hűségében veszélyeztetett gyülekezetnek: "Aki [...] azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor 10,12) Az ének szava pedig legyen biztatás mindnyájunknak: Ébredj, bizonyságtévő lélek!

A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak, s harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

(EÉ 467,1)

Uram!
Ma nem jelent veszélyt rám nézve, ha megkérdeznek, ismerlek-e téged. Mégis sokszor elmulasztom a rólad való tanúságtételt. Vedd el gyávaságomat, segíts hűségesnek maradnom hozzád!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2462. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-07 23:30
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.7, Kedd

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni!
(Zsolt 147,1)

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. (Ef 5,19)
A mai nap bibliai olvasmányai: Jób 1,1-22 -- 3Móz 8,1-13

Lelki útravaló a mai napra

Március 7.
A főpap ekkor ezt mondta neki: "Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!" Jézus ekkor így felelt: "Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin."
(Mt 26,63)


Előfordult, hogy Jézus kérdezte meg a tanítványait: kinek mondanak engem az emberek? Ők ószövetségi férfiak újra eljövetelével magyarázták Jézus nagyságát. Péter - a mennyei Atya sugallatára - sokkal pontosabban fogalmazott: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!" (Mt 16,16)
Itt most maga Kajafás, a főpap várja el Jézustól, hogy nyíltan valljon önmagáról. A hamis tanúk állítása végül is nem sokat ért. Magát Jézust kell sarokba szorítania. Ha Jézus megmondja, kicsoda, vádat szolgáltat önmaga ellen. Hiszen azt, amit csodái, hatalommal elmondott igehirdetései, semmihez nem fogható népszerűsége bizonyítanak, hogy benne az Isten maga érkezett a Földre, az elfogadhatatlan. Nincs esélye bírói előtt, mert a bíró - a főpap - egyszerre ügyész is. S akkor kell vallania istenfiúságáról, amikor kiszolgáltatottan, vádlottként áll emberi ítélőszék előtt.
Jézus ekkor így felelt: "Te mondtad." Vagyis: magad mondtad ki kérdéseddel a választ. Az vagyok, akinek mondasz, az Isten fia! Mekkora tragédia ez, hogy akiknek az igazságot kellett volna képviselniük, nem ismerték fel benne az igazságot, s elítélték őt őszinte szavai alapján!
Azóta megszámlálhatatlanul sokan ismerik és ismétlik Jézus válaszát, vallják és hirdetik személyének titkát. Sőt hitük megvallása személyes bizonyságtétellé formálódik, mert nemcsak azt mondják ki: "Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltó!", de hozzá is teszik: "Ő az én Uram! Kincsem, örömöm, reményem... Mindenem."
Jézus nem lesz mindig rangrejtett. Visszajövetelekor egykori bírái is térdre hullnak előtte. Övé lesz az utolsó szó!

Uram!
A legnagyobb vagy: az Isten Fia, Megváltóm! Neked köszönhetek mindent. Megkerestél, mint az elveszett juhot, társam voltál, amikor rám szakadt az egyedüllét, begyógyítottad testi-lelki sebeimet. Megosztottad árvaságomat, amikor megsértődve elvonultam, és hátat fordítottam mindenkinek. Magadhoz öleltél, pedig nem volt igazam. Vigasztaló szereteted láttatta meg velem tévedéseimet. Szereteted hatalma győzött meg. Áldott légy minden szeretetedért!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2461. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-07 00:43
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.6, Hétfő

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. (Ruth 1,16)

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)
A mai nap bibliai olvasmányai: 2Thessz 3,1-5 -- 3Móz 1,1-9

Lelki útravaló a mai napra

Március 6.
Jézus így válaszolt [a főpapnak]: "Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam."
(Jn 18,20-21)


A főpap tanítása és tanítványai felől kérdezi Jézust. A vád alá helyezett embernek válaszolnia kell a feltett kérdésekre.
Ma is sokan kérdezik Jézust. Tudjuk-e, Jézus-követők, mai keresztyének, hogy a neki feltett kérdésekre - az ő nevében - nekünk kell válaszolnunk?
Sokféleképpen lehet feltenni a kérdést. Van, aki vizsgálóbíróként vagy nyomozótisztként sarokba akarja szorítani a megkérdezettet. Van olyan is, aki védőügyvédnek gondolja magát, s "jóindulattal" menteni akarja. Van, aki őszinte érdeklődéssel kérdezi, mert tudja, hogy eltévedt, s útbaigazításra szorul.
"Szerencsénk", hogy a krisztusi tanítás nem titko s. Nincs olyan része, amely csak a kiváltságosoknak, csak a papoknak és a többi beavatottnak szólna. Amit Jézus tanított, s amit annak nyomán egyházaink vallanak és hirdetnek, megismerhető, továbbadható. Minden megkérdezett Krisztus-követőnek meg kell fogalmaznia hitvallását, s meg kell válaszolnia a kérdéseket. Erre Jézus nemcsak felhatalmaz, de kötelez is bennünket. Mai keresztyének, el tudjátok-e mondani a kortársaknak, kicsoda is Mesteretek?
Jó, ha ismerjük tanítását, értelmezni tudjuk egy-egy példázatának mondanivalóját, s követni kívánjuk szigorú erkölcsiségét. Még jobb, ha mélyebben ismerjük őt, ha elkísértük egészen a Golgotáig, sőt jártunk a húsvéti üres sírnál is. Ha valljuk, értünk is ment a keresztre, értünk is feltámadott. Ha személyesen valljuk a második hitvallás magyarázatával: mindezzel "engem, elveszett és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmától megszabadított, és magáévá tett" (Kis káté).

Uram!
Segíts, hogy egy kérdést se engedjek el a fülem mellett, amelyet rólad tesznek fel az emberek. Segíts igazi és hiteles feleletet fogalmaznom. Add, hogy a válaszok újabb kérdések elindítói legyenek. Adj őszinte találkozást a kérdezőkkel. Hadd lássam meg vívódásukban a magam vívódását, kérdéseik mögé rejtőzködésükben a magam rejtőzködését!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2460. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-07 00:42
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.5, Vasárnap

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)


A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Jön majd olyan idő - így szól az én Uram, az Úr -, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják.
(Ám 8,11.12b)

Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. (Jn 6,68-69)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mt 4,1-11 -- Zsid 4,14-16 -- Zsolt 6

Az ünnep igéi

Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt 91,15)

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. (1Jn 3,8b)

Lekció: Zsid 4,14?16 , 1Móz 3,1?13

Igehirdetési ige: Mt 4,1-11


Lelki útravaló a mai napra

Március 5.
Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el."
(Mt 26,51-52)


Pétert kellett rendreutasítania Jézusnak, ő volt ez az elvakult tanítvány, aki pillanatnyi felháborodásában ütött-vágott, ám hiányzott belőle az átgondoltság, az erőviszonyok felmérése. Nem tudta, hogy a legtöbb fegyver kétélű, a bumeráng visszaröppen, s "amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek" (Mt 7,2). Nem tudta, hogy a cél nem szentesítheti az eszközt. S legfőképpen azt nem tudta, hogy erőszakkal nem lehet jó szolgálatot tenni Jézusnak vagy Jézus ügyének.
Előfordul, hogy a szülő a legjobbat akarja gyermekének, a lehetséges utak közül a becsület útját, a semmittevés helyett a dolgos életet, istentagadás helyett a Krisztus-követést szorgalmazza. Jaj, ha a szép szó és a példaa dás eredménytelensége után erőszakhoz nyúl! Mindent elronthat. Erőszakos fellépésének igen súlyos következménye lehet: "Anyám! Te vagy az erősebb, konfirmálkodom, de utána többé templomba nem teszem be a lábam!"
Jézust ebben a helyzetben a mindenen felülemelkedő szeretet jellemzi. Nemcsak visszaparancsolja nekibőszült tanítványa fegyverét, de irgalmas kézzel meggyógyítja a kárvallott papi szolga fülét is. Ellentéteket feloldó, ellenségeket összebékítő, sebeket gyógyító szeretete híveket toboroz ügye mellett. Saul is ezért lett Pállá. Őt Jézus akkor hívta el szolgájának, amikor még üldözte híveit, mégpedig "erőszakosan" (1Tim 1,13) és "féktelenül" (Gal 1,13). Jézus Krisztus pedig éppen rajta mutatta meg "végtelen türelmét" (1Tim 1,16). Jézus hatalmára jellemző, hogy az ellenségét szolgálatába állítja, s az erőszakos embert türelmével kényszeríti térdre.
Jézus követőinek naponta le kell győzniük magukban az erőszak kísértését. Pilinszky János költő az erőszakot "az áldott él et vadhajtásának" nevezi. Az ellenfeleink legyőzésének ez a módja legtöbbször csúfos vereséget eredményez, akárcsak Péter esetében. Nem az ellenfeleinket, önmagunkat kell legyőznünk, az pedig csak Jézustól kért és kapott erővel sikerül!

Uram!
Szereteted és türelmed már sokszor lenyűgözött, és levett a lábamról. Bocsásd meg, ha irgalmaddal szemben elutasító, testvérekkel szemben erőszakos voltam. Segíts, hogy a gonoszt jóval győzhessem le!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2459. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-04 20:26
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.4, Szombat

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod! (Zsolt 106,4)

Pál írja: De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. (1Tim 1,16)
A mai nap bibliai olvasmányai: Zak 7,2-13 -- Lk 12,35-48

Lelki útravaló a mai napra

Március 4.
[...] egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: "Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel."
(Mk 14,43-44)


Júdás önként vállalt, előre megfizetett feladata az volt, hogy odavezesse a főpapok által kiküldött csapatot Jézus "búvóhelyéhez", a Gecsemáné kertjéhez. Az est sötétjében pedig félreérthetetlenül megjelölje Jézust, s így szinte feltűnés nélkül, a lehető leggyorsabban történjék meg az elfogás.
A megbeszélt jel a csók volt. Végül is nem lett volna ebben semmi feltűnő. Mester és tanítvány között megszokott volt, talán mindennapos köszöntés. A barátság és tisztelet jeléből azonban ebben az esetben az árulás jele lett.
Valószínű, hogy a fenti mondat elhangzásakor Júdásék még hallótávolságon kívül voltak. Aztán Júdás előresietett, mint aki a veszélyre figyelmeztetni, sőt védeni akarja Mesterét. Becsapja ezzel is az utolsó pillanatban. De a csókhoz át kell ölelnie Jézust, s az álnok ölelő karok abban a pillanatban gúzsba kötnék őt, ha netán menekülni akarna. Júdás ezzel azt bizonyítja, hogy a kialkudott pénzt megérdemli! S ezt nemcsak nem restelli, de a jelenlévők előtt nyilvánvalóvá is teszi: "Mesteremmel való kapcsolatomat egyszer s mindenkora befejeztem."
Vannak, akik felmagasztalják Júdás alakját, és Jézus egyenrangú ellenfelévé kiáltják ki. Mások tettének sorsszerűségén töprengnek, mennyiben volt lehetősége döntenie saját útja kijelölésében: Isten "elfogadta vagy kiszemelte ez iszonyú szerepre?" (Keresztury Dezső). Vitatkozás helyett tekintsünk inkább Jézus fájdalmára, a zsoltáros szavai teljesültek be rajta: "Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam; az Isten házába e gyütt jártunk a gyülekezet körében." (Zsolt 55,13-15)

Uram!
Tudom, hogy téged nem tudlak félrevezetni. Tudom, hogy jobban ismersz saját magamnál. Őszinte szívvel közeledem hozzád. Fogadj sajátodul! Őrizz meg attól, hogy bármikor is eláruljalak.
Ne engedd, hogy gazdagodásom vagy karrierem fontosabb legyen számomra, mint hozzád tartozásom.
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2458. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-04 20:26
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.3, Péntek

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Salamon így imádkozott: Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. (1Kir 8,24)

Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. (1Pt 2,3)
A mai nap bibliai olvasmányai: Róm 7,14-25a -- Lk 12,22-34 -- Lk 12,22?34

Lelki útravaló a mai napra

Március 3.
Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
(Zsolt 25,15-16)


Az Úristen teremtette "látó szemünket", ezzel csodálkozhatunk rá világa ezernyi szépségére. Szemünk a felénk áradó információk egyik kapuja. Ugyanakkor lelkünk tükre is, kifejezhet örömet és kétkedést, haragot vagy fájdalmat.
Sajnos vétkezik is szemünk. Befogadja a csábító látványt, kifejezi a megfogant kívánságot. Gonosz tekintetünk árulkodik: megkívánjuk azt, ami nem a mienk. A szem bűnös kívánsága azonban nem Istentől, hanem az ellene lázadó világtól van (1Jn 2,16). Jézus a Hegyi beszédben (Mt 5,27-30) a lehető legszigorúbban ítéli el vétkes tekintetünket. Leleplező szavai döbbentsenek meg és kényszerítsenek térdre - irgalomért.

Urunk!
Rád néz szemünk.
Szüntelen várakozásban élünk. Ahogyan gyermekként semmi mással nem törődve az ajtó nyílását lestük, úgy eme ljük most rád tekintetünket. Siettetünk, jöjj hát! Biztatunk, szólj! Szükségünk van közelségedre! Szemünkben lásd meg sóvárgásunkat utánad!
Az a reménységünk, hogy ismét felénk fordulsz. A legnagyobb büntetés az, hogy elfordultál. Tudjuk, hogy ezt is megérdemeljük. Megtörtént, hogy mi fordítottunk hátat neked. Ne haragudj ránk! "Forduljon ismét felénk fényes orcád!" Nézz ránk a Gazda elnéző tekintetével!

Uram! Uram, hozzád emelkedem lélekben! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
Benned bízom, Istenem, ösvényeidre taníts meg engem!
ne szégyenüljek meg, Vezess hűségesen, és taníts engem,
ne nevessenek ki ellenségeim! mert te vagy szabadító Istenem,
Senki se szégyenüljön meg, mindig benned reménykedem.
aki benned reménykedik, (Zsolt 25,1-5)
azok szégyenüljenek meg,
akik ok nélkül elpártolnak tőled!


Könyörülj rajtam is. Elhagyatott, szegény és árva vagyok nélküled. Kegyelmezz: oszd meg velem életedet! Kegyelmezz: részesíts végtelen szeretetedből! Hadd tudjak belőle kapni és továbbadni, élni és másokat éltetni, vigasztalódni és vigasztalni, felbátorodni és felbátorítani. Tisztítsd meg szememet is. Segítsd törekvésemet: szeretném mások tekintetét is rád irányítani! Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2457. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-02 23:57
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.2, Csütörtök

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? (Zsolt 42,3)

Még azok is, akik a Lélek zsengéjét kapták: mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. (Róm 8,23-24)
A mai nap bibliai olvasmányai: Kol 3,(5-7)8-11 -- Lk 12,13-21

Lelki útravaló a mai napra

Március 2.
Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."
(Mt 26,40-41)


Hiába kérte Jézus három tanítványát a vele virrasztásra és imádkozásra, őket hamarosan elnyomta az álom. Jézus szomorkodik és gyötrődik, az elfogató csapat már el is indult a városból, de tanítványok "az igazak álmát" alusszák. Közömbösségük hálátlanság is, felelőtlenség is. Cserbenhagyták Mesterüket akkor, amikor Jézusnak nagy szüksége lett volna rájuk, együttérzésükre és imádságukra.
Nem ezt tanulták Jézustól. Hallhatták, amikor ő szánakozott a sokaságon, s megelégítette az ötezret. Ott voltak, amikor Mesterük könyörületességre indult, s megszánta a síró anyát Nain kapujában. Vele együtt hallhatták a vakon született kiáltását, s átélték, amikor az örvendezett a látás ajándékának. S ők csodálko ztak a legjobban, amikor Jézus először mintha nem akarta volna meghallani a kánaáni asszony könyörgő kiáltását. Mostani közömbösségük nem a Mesteren múlt, Jézus sok jó példával tanította őket.
Jézus a velük való hároméves együttlét során soha nem volt közömbös irántuk sem. Törődött gondjaikkal, meggyógyította Péter anyósát, türelmesen válaszolt kérdéseikre, s amikor missziós útra küldte el őket, akkor sem volt semmiben hiányuk. Akitől ennyi gondoskodást kaptak, azt hagyták cserben gyötrődésében...
"S mégis maradt [Jézusnak] annyi ereje - írja Getszemáné című szabadversében Pákolitz István -, hogy mentegesse az álomszuszékok gyarlóságát: "A lélek ugyan kész, de a test erőtlen" -
Arra volt kész a lélek is,
hogy futni segítsen az erőtlen lábnak." Most még elnéző Jézus, de eljön majd az a pillanat, amikor balkeze felől állítja mindazokat, akik közömbösen elmennek az éhezők és a szomjazók mellett, akik érzéketlenül szemlélik a segítségre szorulókat, akik nem imádkozna k együtt a tusakodókkal, és nem tusakodnak az imádkozókért.

Uram!
Életem során sohasem hagytál cserben! Mindig ott voltál mellettem, amikor tanácstalan voltam, és segítségre szorultam. Gyógyíts ki közömbösségemből! Segíts túllátnom életem kerítésein, hadd vegyelek észre kicsinyeidben téged, s irántad érzett hálából hadd segítsek embertársaimnak! Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.


2456. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-02 23:56
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.3.1, Szerda

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Az Úr ezt mondta Mózesnek: Arcomat azonban nem láthatod..., mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. (2Móz 33,20)

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. (Zsid 11,1-2)
A mai nap bibliai olvasmányai: Mt 6,16-21 -- Lk 12,1-12

Lelki útravaló a mai napra

Március 1.
[Jézus] térdre borulva így imádkozott: "Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied."
(Lk 22,41-42)


Jézus valóságos ember is volt, ő imádkozott így. Ismerte már az emberi élet terheit, félni kezdett az elkövetkezendőktől. Tudta, mi vár rá. Ne csodálkozzunk ezen; nem lehetett könnyű a halállal való szembenézés sem, de jobban félhetett magától a szenvedéstől. Korának legszörnyűbb kivégzési módja, a keresztre feszítés órákig tartó kínokkal járt együtt. S a kereszt körül ott lesznek a csúfolódók, diadalt ülnek felette ellenségei. Mindezt végiggondolni maga is szenvedés. A Gecsemáné-kert így lett Jézus számára a szenvedés előszobája: "...verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek." (44. v.)
Jézus rendszeresen imádkozott, így tartott szoros kapcsolatot az Atyával. Az evangélisták feljegyezték, hogy életének minden jelentős fordulója előtt hosszasan könyörgött. Például megkeresztelése előtt (Lk 3,21), tanítványai elhívása előtt (6,12), és amikor először jelentette be nekik szenvedését (9,18). Imádsága közben nemcsak kéréseit mondta el, hanem egyre jobban figyelt Atyja akaratára. Imádsága így a vele és az önmagával való tusakodássá vált.
Ezen az estén dőlt el minden. Jézus előtt két út állt. Az egyik a szeretet és a teljes odaadás útja, a másik a népszerű messiási út. Csak egy szikra kell, s melléállnak a lázadó zélóták és az elégedetlen tömegek. Júdás árulásával talán éppen ezt a kiállást akarja kicsikarni belőle. Uralkodni vagy a keresztre menni - ez a Gecsemáné nagy kérdése. "Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." Halálos gyötrődése közben ezzel a mondattal maradt egységben az Atyával. Te, Uram, kínban szenvedtél

S engem bűnből kimentettél
Fölötted az ég beborult,
Én fölöttem égi fény gyúlt.
Téged mindenki elhagyott
Engem Isten megragadott.

(Hall grímur Pétursson: Passió-énekek III/7., ford.: Ordass Lajos)

Uram!
Köszönöm neked, hogy amikor a kereszt útját vállaltad, ezt értem is tetted. Segíts, hogy ha súlyos kérdésekben kell határoznom, ne feledkezzem meg az imádkozásról. Szeretném döntéseimet az Atyával kettesben meghozni. Formáld szavaimat, amikor keserű poharat kell elfogadnom!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.
2455. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-28 22:34
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.2.28, Kedd

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!
(Zsolt 33,22)

Jézus mondja: Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. (Lk 10,20)
A mai nap bibliai olvasmányai: Lk 5,33-39 -- Lk 11,37-54

Lelki útravaló a mai napra

Február 28.
Jézus mondta Péternek: "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." Ő erre így válaszolt: "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked, Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem."
(Lk 22,31-34)


Régi szólásmondás: "Ahová az Isten templomot épít, az ördög megépíti mellé a maga kocsmáját." Azért teszi ezt, mert mindnyájunkat el akar csábítani az Isten közeléből. Azokat környékezi meg a legerősebben, akik legközelebb vannak az Úrhoz.
A sátán két ponton működik egyszerre. Levettetése ellenére sem mondott le arról, hogy az Isten előtt vádolja az Isten népét. Mindnyájunkról tudhat rosszat, hiszen ő vitt a lejtőre, ő vett rá arra, hogy megszegjük az Atya akaratát.
Ugyanakkor "kikéri" az Istentől az övéit, hogy megrostálja őket, mint búzát. Az öregek még emlékeznek a megtermelt gabonamag tisztításának erre a régi módjára. A rosta likán kihullott a gyomnövény magja, a méreten aluli és a törött mag: az ocsú. Ezt teszi a sátán is, a kísértéssel megrostálja a választottakat, gyengíti és gyéríti Jézus követőit. Nem veszélytelen dolog Jézushoz tartozni!
Jézus azonban nem hagyja magukra az övéit, meg akarja tartani őket. Jézus könyörgése már önmagában is biztató ránk nézve, ebből is tudhatjuk: nem vagyunk közömbösök számára! Nem esik le az, aki őbelé fogódzkodik. Nem hull le a sátán rostáján az, aki testvéreivel összekapaszkodik. Ezért sem szabad abbahagynunk a kiáltást Jézus után! Ezért sem szabad abbahagynunk a közbejáró imádság szolgálatát társainkért!
Péter azzal, hogy megtagadta Urát, kihullott a rostán. Jézus megbocsátó tekintete, a kakas megszólalása azonban rádöbbentette őt tettére. A feltámadott Jézus majd újra megtalálja őt, kihullása nem volt végleges, s nem lett jóvátehetetlen! Jézus szeretete rendbe hozta kettejük kapcsolatát.

Uram!
Jobban ismersz engem, mint én önmagamat. Ismered jóra való készségemet és igyekezetemet, de bukásaim és hűtlenségeim sorát is. Nem tudok eléggé beléd kapaszkodni, nincsenek mellettem testvérek, akik segítenének hűségesnek maradni hozzád! Könyörülj rajtam, s könyörögj értem. Nem szeretnék ocsúként kihullani a sátán rostáján.
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

2454. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-28 22:33
Lelki útravaló
Hozzászólások: 2510
Napi igék, 2017.2.27, Hétfő

A mai nap igéi az evangélikus Útmutató szerint:

Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. (Zsolt 33,4)

Jézus mondja: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. (Mt 5,17)
A mai nap bibliai olvasmányai: Lk 13,31-35 -- Lk 11,29-36

Lelki útravaló a mai napra

Február 27.
Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: "Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?"
(Mt 26,14-15)


"Eladó az egész világ" - énekli Gounod Faust című operájában Mefisztó, az ördög, majd így folytatja: "eladó az erény s a hit". Rigoletto, az udvari bolond is ezt veti az udvaroncok szemére: "a pénzért ti mindent eladtok, még a mennybéli üdvöt is, ha kell". Júdás, az áruló tanítvány a fenti kérdéssel lépett Mestere ellenségei elé. Felajánlkozása ezt jelenti: jó pénzért kész vagyok az árulásra. Ha megfizettek, elfelejtem mindazt, amit Mesteremnek köszönhetek, vállalom a szerepjátszást, sőt az árulónak kijáró megvetést is.
Az árulók jelszava a történelem bármely időszakában mindig ugyanaz volt: "valamit valamiért". S ha az a valami a pénz, sőt a sok pénz, akkor így alakul át a jelszó: "a sok pénzért bárkit és bármit". Vesszen az adott szó, vesszen a jó barát, fontosabb a jól megfize tett állás, a karrier, a pozíció! S a Jézust elárulók otthonának faláról lekerült a feszület, a régi utakat benőtte a fű, s lett templomépítő ősök késő unokája istentagadóvá.
Valószínűleg nem mindenkinél ekkora a baj! Végül is életre-halálra szóló árulásokból is van lehetőség a megtérésre. Ugyanakkor mindnyájunkat nyomaszthatják a piciny, napi árulások terhei. Nem védtük meg barátunkat az igazságtalan támadástól, nem vigasztaltuk meg szomszédunkat keserűségében. Nem voltunk szolidárisak az Isten kicsinyeivel. Nem vallottunk színt Mesterünk mellett, amikor őt nyíltan csúfolták és káromolták. Elmulasztottuk a bizonyságtétel talán soha vissza nem térő alkalmát.

Uram! Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén, szívem mélyén.
Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén, szívem mélyén...
Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén. [...] Nem kívánok Júdás lenni szívem mélyén, szívem mélyén.
Nem kívánok Júdás lenni szívem mélyén, szívem mélyén...
Nem kíváno k Júdás lenni szívem mélyén. Jézusé kívánok lenni szívem mélyén, szívem mélyén.
Jézusé kívánok lenni szívem mélyén, szívem mélyén...
Jézusé kívánok lenni szívem mélyén.
(Cantate Domino, Énekem az Úr
127,1.4-5)

Uram! Amikor bárki vagy bármi fontosabb lesz számomra, mint te vagy a te ügyed, figyelmeztess, és imádkozz értem! Ne engedd, hogy ellenfeleiddel lépjek szövetségre ellened. Nem kívánok Júdás lenni! Szeretnék inkább bizonyságtevő tanítványod maradni!
Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép