Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Izsó napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Korona
Angyalka galambbal (A)
Istent magasztaljuk Kálvinért 500. születésnapján
2009-07-07 Forrás: Református Egyház
Kálvin János születésének 500. évfordulóján, amit a világ reformátussága minden kontinensen és nemzeti egyházban július 10-én (szül. Noyon, 1509. július 10), illetve az azt követő hétvégén, és vasárnap, július 12-én tart meg, hasznos és méltó hálaadó istentiszteletet vagy gyülekezeti alkalmat, Kálvin-szeretetvendégséget, gyülekezeti délutánt tartani.
Ennek középpontjában semmiképpen se csak Kálvin személye álljon, hiszen Ő tiltakozna ez ellen a leghevesebben, hanem az egyedül kegyelmes Isten, akinek nevét magasztaljuk reformátorunkért is. (Jelezni szeretném, hogy ezen a héten, kiváltképpen pedig 10-én, illetve az azt követő napokon egyházunk internetes honlapján, a www.reformatus.hu-n folyamatosan beszámolunk majd a világ különféle református egyházában rendezett ünnepi alkalmakról, amelyek további ötletekkel és példákkal is segíthetik készülésünket!

Kálvin évfordulónkon tartsuk szem előtt azt, amit magáról írt, s ennek megfelelően emeljük túl szemünket az emberen, s érjük el azt az Istent, aki őt ajándékozta a világnak és nekünk. De mindenképpen kerüljük azt is, hogy egyoldalúan csak Isten ajándékozó jóságáról beszéljünk, s elhagyjuk azokat a példákat, tanításokat, a reformáció szellemi kikristályosodásait (Ravasz), amiket éppen reformátorunknak köszönhetünk.

„Magamról nem szívesen beszélek. Mivel nem hagytok tovább hallgatni, szólni fogok, s teszem ezt addig, amíg nem leszek udvariatlan” – írta 1539-ben Kálvin Sadolet kardinálisnak küldött levelében.

Ravasz László „Az egykönyvű ember” c. tanulmányát így fejezte be: „Tanuljuk meg tőle, hogy…Kálvinnak minden jelentősége abból áll, hogy Krisztushoz vezet. Ez sem az ő érdeme, mert annak is az oka Krisztusban van, hogy a Kálvin útján lehet legjobban és legteljesebben eljutni Hozzá. Sohasem akart több lenni, csak egy olyan testvér, aki előre ment, hogy nekünk utat mutasson. Emlékét nem lehetne jobban megbántani, mintha engednők, hogy Isten dicsősége helyett az ő dicsőségére terelődjék figyelmünk”. (Legyen világosság, I. kötet, Budapest. 1938, 486.o.)

Igeszolgálatunkban vegyük komolyan azt, amit ő magáról, magának és másoknak is írt: „Ha felmegyek a szószékre, nem arra készülök, hogy kioktassak másokat. Magam is tanuló vagyok ott, és az az Ige, ami elhagyja ajkamat, nekem ugyanúgy segítségemre van, mint nektek”.
Az igehirdető Kálvin saját feladatát ebben látta: „A genfi egyházban a Szentírás lektora, tanítója vagyok”. Nem kell senkinek sem, neki sem fényes retorikai teljesítményre törekednie, hanem a prédikációban hűséges tanúként kell az Isten által üzent tartalmat tovább mondani. A Deuteronomium 6,15-19 alapján ezt írta: „Hogy nézne ki, hogy fölmennék a szószékre úgy, hogy előtte egyetlen pillantást sem vetettem volna a Könyvbe, s valami frivol beképzeltségtől vezérelve ezt mondanám: ’Na ja, ha már egyszer itt vagyok, biztosan ad nekem az Isten üzenetet, amit mondanom kell’. És ha e tévhitben mégis megpróbálnám, hogy ne olvassak bele a Szentírásba, ne gondolkozzam el azon, mit is kell mondanom, s alapos készülés nélkül, s annak alapos átgondolása nélkül, mit is akar a Szentírás a nép építésére szólni, meg mernék szólalni, akkor arrogáns ember lennék, Isten pedig bizonyosan összezavarná még az eszemet is”.
Az Isten Igéjének hirdetője, a prédikátor munkaeszköz, akin keresztül Isten Igéje megszólal. Olyan a prédikátor, mint a követ, aki csak megbízója nevében, az ő üzenetét hivatott továbbmondani, nem a magáét. A prédikátoroknak tehát Istenre kell figyelniük, nem azzal foglalkozni, „hogy saját kitalálásaikkal szórakoztassák a népet”.
A prédikációnak nem az a feladata, hogy maga a beszéd ragyogjon, hanem minél pontosabban közvetítsen. Kálvin felfedezte a rövid mondatok jelentőségét, s következetesen élt is ezzel a nyelvi eszközzel. A lehető legnagyobb egyszerűség és érethetőség érdekében alkalmazta Kálvin a rövid mondatokat.

ISTEN ALKALMAZKODÁSA HOZZÁNK!

Az akkomodáció szempontja Kálvinnál, azaz az alkalmazkodásé ezt teszi: amint Isten alkalmazkodott egyszerű emberi viszonyainkhoz, úgy kell az igehirdetésnek is egyszerűnek maradnia! „Olyan az Isten, mint a dada, aki másként szól a gyermekhez, mint a felnőtthöz…”. Így jut el Kálvin ahhoz a nyelvezethez, ami a mindennapok nyelvezete. Sok képet használ a különféle életterületekről. Kifejezetten ilyen az iskola és a tanítóság gazdag példatára. Isten a tanító, a gyülekezetet Ő tanítja a lelki ABC-re, azaz elemi oktatásban részesít minket, vizsgáztatását is sajátos leckékkel végzi, a próbákkal, különös utakkal.

LITURGIAI JAVASLAT

Az ünnepi alkalom elején jó felvezetés rövid képes-szóbeli információk adása Kálvinról. Felhasználható ehhez az a képes Kálvin-életrajz, ami egyházunk honlapján jelent meg a Kálvin emlékévek oldalon (www.reformatus.hu), képekkel és életrajzi adatokkal. Ezt akár ki is lehet vetíteni projektorral vagy írásvetítővel.

ÜNNEPI REND A GENFI ISTENTISZTELETI RENDTARTÁS NYOMÁN

1. Fohász: Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet.
2. Zsoltáréneklés
3. Apostoli köszöntés
4. Kálvin bűnvalló imádsága

Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám!
Megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed nap-nap után sokféleképpen áthágtam és mindezzel a Te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam fejemre. De Uram, íme szánom és bánom, hogy megsértettelek Téged. – Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet és alázatosan menekülök a Te irgalmasságodhoz, könyörögvén Hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban! Szánj meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atyja és bocsásd meg az én vétkeimet a Te Szent Fiad, s az én Megváltom, az Úr Jézus Krisztus szerelméért! Áraszd ki rám és növeld folyvást rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy Annak ereje által mind jobban megismerjem bűneimet és ellene mondva a világ csábításának, tagadjam meg az én ó-emberem. Segíts Szent Lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s teremjem szentségednek és igazságnak gyümölcseit, amiket fogadj el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéjeként. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen.
5. Feloldozás

Mindenki vallja be közöttünk, hogy bűnös ember, Isten előtt alázza meg magát és higgye, hogy mennyei Atyánk kegyelmesen tekint rá Jézus Krisztusért. Mindazoknak pedig, akik így magukat megalázzák és Jézus Krisztust üdvösségükért keresik, hirdetem a bűneik bocsánatát az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen

6. Zsoltáréneklés
7. A Tízparancsolat felolvasása
8. Ima igehirdetés előtt

Mennyei Atyánk, aki teljes vagy jósággal és kegyelemmel, hiszen kedves Előtted, hogy tudtul add szegény szolgáidnak a Te akaratodat, és hogy őket tanítsd a Te törvényed igazságáról, ezért kérünk, írd be és vésd be szívünkbe, hogy egész életünkön át csak arra igyekezzünk, hogy Neked szolgáljunk és engedelmeskedjünk. Kérünk, ne tartsd számon engedetlenségeinket, amikkel Törvényedet megszegtük. Így rögtön megérezzük sokrétű, gazdag, túláradó kegyelmedet, s minden okunk megvan arra, hogy ezért Téged magasztaljunk, dicsőítsünk Jézus Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk által. Ámen.
9. Prédikáció

Ajánlott textusok
Ján 5,34-37
1Kor 3,21-23
Róm 5,2

Kálvin kommentárja: „Az evangéliumon keresztül sugároz ránk az eljövendő dicsőség ragyogása, az, amit majd Isten ad nekünk…Mert bármily igaz legyen is, amit hallunk, hogy Isten Országa telve lesz fényességgel, örömmel, boldogsággal és dicsőséggel, mindazonáltal a megemlített dolgok a mi értelmünktől nagyon is távol vannak és talányokként állnak előttünk mindaddig, amíg el nem jön az a nap, melyen Isten az Ő dicsőségét színről-színre láthatóvá teszi előttünk”.
Róm 8,12-16
Róm 8,28-39
Ef 1,10-12

Kálvin megjegyzése: ”A dicsőség fogalma…azt jelöli, ami Isten jóságából tündöklik fel előttünk. Mert semmi nem fontosabb számára, amiben megdicsőítené önmagát, mint éppen jósága”
Titus 2,13

Kálvin: „Krisztus a világ füstjét elűzi majd, és semmisem fogja elfedni többé az Ő dicsőségét…Nekünk pedig bőségesen elég az, hogy e földi vándorlás után a hívők közös Atyja fogad minket, és a kegyesek lelke nehéz küzdelmüket bevégezvén, a boldog nyugalomba tér…”
Kálvin szintétikus, egybeolvasztó jellegű egyik gyönyörű jelmondatában, a Soli Deo Gloria-ban, az Egyedül Istené a dicsőség formulában két alapgondolatot látunk egybeötvözve. Ezek:
Az emberdicsősége Isten – Gloria hominis est Deus
Isten dicsősége az élő ember – Gloria Dei vivens homo.
Ott ragyog fel Isten dicsősége az élő emberen, ahol, Isten irgalmasságából és jóságából veszünk át és adunk tovább valamit!
Zsid 1,1-3

Kálvin: „Ha azt hallod, hogy Isten Fia Atyjának dicsőséges visszatükröződése, akkor gondolj erre: az Atya dicsősége számodra láthatatlan ugyan, de ha Krisztusban felragyog, akkor láthatóvá lesz…Isten páratlan fénye csak e kisugárzás által áradhat belénk”
10. Zsoltáréneklés
11. Közbenjáró ima

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Azt halljuk parancsolatodból, hogy imádkozzunk azokért, akiket fölébünk helyeztél, a felsőbbségért és kormányzókért, aztán a Te néped minden szükségéért, és majd minden emberért. Így kérünk Téged minden fejedelemért és uraságért, a Te szolgáidért, akikre rábíztad a Te igazságosságod gyakorlását, kiváltképpen pedig ennek a városnak a vezetőiért, add nekik a Te Lelkedet, és naponta erősítsd őket. Kérünk Téged azokért is, akiket pásztorokul rendeltél, s akikre rábíztad a lelkek gondozását és a Te szent evangéliumod terjesztését, irányítsd és vezesd őket a Te Szentlelked által. Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy üldözéssel látogattál meg, akik szegények, börtönben vannak, betegek, vagy üldözöttek és a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit kell kiállniuk…
12. Miatyánk
13. Zsoltáréneklés
14. Kibocsátó ároni áldás

TOVÁBBI IMAPÉLDÁK

Kálvin reggeli imája

Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy engem ezen az éjszakán, mely most elmúlt, kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami éppen most kezdődik, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak.
Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésdere lehessen, a Te akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a Te tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet (intelligenciámat) a Te Lelked világossága által, hogy a Te igazságosságod útjait követhessem.
Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged magasztalhassalak, minden jót egyedül a Te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves Előtted.
Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért végzek, lélekben felemelkedhessem ama mennyei és boldog élet felé, amit Te készítettél gyermekeidnek. Ámen” (fordítás a Bulletin d’Information de l’Eglise Réformée 1/09 alapján)

Kálvin istentiszteletet kezdő imája

Mindenható Isten! Te kedvesen meghívtál ismét minket magad elé, még ha nagyot hallók vagy süketek vagyunk is, s változatlan kegyelemmel hívsz minket.
Segíts minket abban, hogy végül önként engedelmeskedjünk Neked, s a Te Igéd kormányozhasson minket, nem csak egy napig, vagy rövid ideig, hanem úgy, hogy folyamatosan követhessünk Téged, míglen egyszer földi vándor útunk véget ér és a Te mennyei nyugodalmadba gyűjtesz minket Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kálvin esti imája

A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka változását. Ezért add, ó, mindenható Isten, hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra emelni. Engedd, hogy megláthassuk reménységünk célját, örök üdvösségünket, abban a bizonyosságban, hogy ez az üdvösség ugyanannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged, aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtetett világod állandóságában. Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy szilárdan megálljunk annak az üdvösségnek a várásában, amire Te hívtál el minket, és amit Te készítettél el nekünk a mennyben a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Kiváltképpen gyakran énekelt zsoltárok a genfi gyülekezetben, amiket Kálvin ajánlott:
5, 6, 8, 13, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 36, 38, 42, 47, 61, 65, 66, 68, 77, 84, 90, 98, 99, 105, 107, 113, 117, 118, 121, 126, 127, 134, 136, 138, 149, 150
(Válogatás, összeállítás, fordítás a „Werkheft für den Gemeindesonntag 2009”, Reformierte Landeskirche Aarau/Svájc füzete részbeni felhasználásával)

Dr. Békefy Lajos
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép