Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Friderika napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Amíg lehet.  Topor Márta
Anyaságról (A)
A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (ApCsel 4,32)
2013-06-17 Forrás: Magyar Kurír
Az apostolok cselekedeteiben az első keresztény közösségről azt olvassuk, „A hívek sokaságának egy volt a szíve, lelke”. Mi is azért jöttünk ma ide, Debrecenbe, hogy szívben és lélekben egyesüljünk az egyházmegye főpásztorával, aki pappá szentelésének 50. évfordulóját üli, és egyesüljünk az imádságban az egyházmegye papjaival, híveivel, hiszen immár 20 éve él ez az egyházmegye, harmadsorban pedig megemlékezzünk arról is, hogy püspök atyát 20 évvel ezelőtt szentelték püspökké.
Excellenciás és jubiláló Nándor püspök atya, Krisztusban kedves testvérek!

Egy 50 éves jubileum sok gondolatra elvezethet bennünket. Mindenekelőtt azért, mert a civil életben egyre ritkábban fordulnak elő hosszú éveket maga mögött tudható jubileumok. Úgy tűnik, hiánycikk lett korunkban a hűség. Sokan még annak lehetőségében is kételkednek, hogy lehetséges a hűség. Pedig szíve mélyén minden ember vágyakozik a szeretetben, hűségben való megmaradásra, ami bizonyítéka annak, hogy az ember legtermészetesebb vágya a hűség, és éppen ezért elérhető.
Az ember hűségének az alapja Isten hűsége. Hiszen aki hűséget fogad, Isten segítségében bízik, tudva azt, hogy emberi erőnk nagyon véges és fogyatékos. De tudja azt is, hogy Istentől megkapja elhatározásához a segítséget és minden változás ellenére ki fog tudni tartani vállalt köztelességében. Hiszen ha kész Isten szeretetében naponta megújulni, akkor egészen biztosan Istentől elnyeri az ehhez szükséges segítséget. Szükségünk van jó példákra, ezért is mondunk hálát Nándor püspök atyának, hogy példát mutat számunkra a hűségben.

„Ahol a püspök, ott van az Egyház.” (Antiochiai Szt. Ignác)

Mind a három jubileum az Egyházra fordítja a figyelmünket. Az Egyház ünnepe fejeződik ki a papszentelésben, püspökszentelésben és az egyházmegye alapításában egyaránt. Antiochiai Szent Ignáctól tudjuk, „Ahol a püspök ott van az Egyház”. Az Egyház ugyanis Krisztus alapította közösség, éppen ezért a püspök Krisztus képviselője a helyi közösségben az egyházmegye élén. Ezért áll minden egyházmegye élén egy püspök. Ahol kívánatos, Egyházunk igyekszik gondoskodni arról, hogy újabb és újabb egyházmegyét alapítson, ahol a hívek száma olyan mértékben növekszik, hogy kívánatos egy püspök közeli jelenléte. Ezért — amint a köszöntésben is elhangzott —, ezt az egyházmegyét Boldog II. János Pál pápa azután alapította, hogy személyesen látogatást tett itt Debrecenben. Ismerős ez az apostoli gondoskodás, hiszen ha Szent Pál leveleit olvassuk, akkor lépten, nyomon találkozunk hasonló jelenettel. Pál apostol közösségeket alapított, ahol Jézus evangéliumát hirdette és ezek élére vezetőket állított. A személyes gondoskodás elsődleges feltétele a közelség. A gyakori, rendszeres találkozás teszi lehetővé a hitben és a lelkiekben való növekedést. Itt, ezen a területen úgy tűnt, szükség van egy új egyházmegyére és egy püspökre, aki itt él a hívek közelségében. A püspök atya Izaiás prófétától választott jelmondatot „Törd meg az éhezőknek kenyeredet!” (Iz 58, 7) Azzal a vággyal érkezett az egyházmegyébe, hogy mindazt, amit Istentől kapott és ez után kapni fog, azt mind a hívek javára akarja fordítani. Ezért adhatunk ma hálát, mert ezt sikeresen, jól, az itt élők javára tette. Viszont azt is tudjuk mindnyájan, hogy a hivatás ajándékának nagyságával nem mindig áll szemben az emberi teljesítés maximuma. Mindig érezzük elégtelenségünket, hogy arra a magasztos hivatásra, amit a papságban kaptunk, meg tudtunk-e, meg tudunk-e mindenben felelni. Boldog II. János Pál pápa pappá szentelésének 50. évfordulójára készült interjúkötetében azt mondja, az ember soha sem mondhatja, hogy teljes mértékben válaszolt az ajándékra. Éppen ezért, mert érezzük fogyatékosságainkat, hiányosságainkat, kell, hogy egy-egy ilyen hálaadás alkalmával még buzgóbban kérjük Isten segítségét, hogy ahol az emberi erő elégtelen, az ő ereje mutatkozzék meg minden ember javára.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban!

Jézus Krisztus az apostolokra alapította az Egyházat. Éppen ezért az apostolokon keresztül eljutunk Jézus Krisztushoz. Krisztus és az Egyház elválaszthatatlanok tagjainak bűnei, gyengeségei ellenére is. Korunkban sokszor halljuk azt a sajnálatos véleményt: „Jézus igen, Egyház nem”. Egészen biztosan, akik így gondolkodnak, azok az Egyház titkából, Jézus Krisztus szándékából vajmi keveset értettek meg, hiszen Jézus fölvette az emberi, gyarló természetünket és vállalt bennünket bűneinkkel, hiányosságainkkal együtt. Ennek ellenére választott apostolokat, hogy ők folytassák azt a művet, amelyet az Egyház alapításával szándékozott tenni értünk és minden kor emberéért. XVI. Benedek pápa azt mondta, Isten gyermekei családjának ahhoz, hogy egységben és igazságban éljen szüksége van arra, aki az igazságban védje és bölcs tekintély józanságával vezesse. Jézus ma is, az Egyházban önmagát akarja ajándékozni és ezt akarja tenni az apostol utódok által, elsődlegesen a Szentírásban a kinyilatkoztatásban és a szentségekben. Jézus gondoskodott arról, hogy ahol emberi gyengeség, hiányosság megmutatkozik, ott isteni Lelkének erejével tegye teljessé, tökéletessé azt, amit Isten meg akar valósítani ebben a földi világban. A Szentlélek állandó jelenléte és tevékenysége nélkül egyházunk nagyon gyenge, életképtelen lenne. Éppen ezért figyelmeztet bennünket János apostol is, hogy minden korban figyeljünk a Lélek szavára, mit mond a Lélek az egyházaknak. Ez a kihívás ma is az egész Egyház számára és minden egyes tagja számára, hogy figyeljük, mit mond nekünk a lélek, hogy ma, hogyan tudjuk Jézus Krisztus szándékát az emberek üdvössége érdekében egyre jobban megvalósítani. Boldog II. János Pál pápa a 2000. év kapcsán írta, Európa, a csöndes aposztázia idejét éli, ezért még különösebb módon figyelnünk kell arra, hogy mit tehetünk, mit kell tennünk a hit továbbadásáért a hit ébresztéséért az új evangelizációért.

„Ahol az Egyház, ott az Isten Lelke; és ahol az Isten Lelke, ott az Egyház és minden kegyelem.” (Szt. Ireneusz)


Kedves Testvérek!

Szent Ireneusz szerint: „Ahol az Egyház, ott az Isten Lelke és ahol az Isten Lelke, ott az Egyház és minden kegyelem.” Ez vigasztal és ez erősít bennünket, hogy Isten Szent Lelke mindenkorban az Egyház tagjai számára biztos vezetést ad, hogy megtaláljuk a helyes cselekvés módját, hogy Jézus Krisztus szándékát, akaratát megvalósítsuk ebben a világban.

Egység és közösség

Észre kell vennünk a Szentlélek jelenlétét, tevékenységét Egyházunkban és emberi életünkben. Két biztos jelet kell mindnyájunkban keresni, figyelni, követni. Mindenekelőtt az egység és a közösség jelét, amelyet a Lélek ad az Egyháznak. Jézus azt kérte apostolaitól, hogy az emberek minden körülmények között arról ismerhessék föl bennük, hogy Jézushoz tartoznak, hogy szeretettel vannak egymás iránt. (Jn13,34-35) Csak ez lehet az egységnek az ereje mindnyájunk számára. A szeretet ereje az, amely képes az emberi kicsinységeket, az emberi bűnöket is legyőzni. A közösség, amely Jézus Krisztus szándéka szerint az üdvösségre vágyakozók közössége kell, hogy legyen, szintén nem képzelhető el e szeretet nélkül. Harnack azt írta: Isten országa olyan mértékben teljesül, amilyen mértékben az egyes emberekben megvalósul. (individualista szemlélet) Fontos az egyes emberek Isten országába való vágyakozása, Isten országáért való tevékenysége. De! Egészen biztosan nekünk hívő embereknek még ennél is többre kell törekednünk. Jézus, Isten népét akarta az üdvösség felé vezetni, ezért hívta őket egy közösségbe, az Egyházba.

Bátorság

Egy másik jele a lélek működésének a bátorság. Sokszor az az érzése az embernek, hogy talán korunk hitetlenségének, elvallástalanodásának egyik oka az is, hogy kevesen vállalják, hogy minden körülmények között hitükről, vallásosságukról tanúságot tegyenek. Pál apostol arra kérte szeretett tanítványát, hogy „hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.” (2Tim 4, 2) Mindnyájunknak az a feladata, hogy ott, ahová a gondviselés állított bennünket, ott tegyünk vonakodás nélkül tanúságot Isten iránti szeretetünkről, Egyházhoz való tartozásunkról. Ha él bennünk az Isten iránti szeretet, akkor egészen biztosan egy belső, sürgető erőt fogunk érezni minden körülmények között arra, hogy hitünkről tanúságot tegyünk úgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk Péter szavait, „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4, 20). Ebben áll a mi keresztény tanúságtételünk. Jubiláns püspök atya 50 évvel ezelőtt újmisés jelmondataként Pál apostol szavait választotta: „Krisztus szeretete sürget minket!” (2Kor 5, 14). Ha ismerjük Jézus Krisztust és az ő evangéliumát, és ha él bennünk az Isten iránt a szeretet, akkor az egy belső sürgető erőként segít bennünket, hogy mindig minden körülmények között akarjunk tanúságot tenni róla.

Excellenciás jubiláns Nándor püspök atya!

Mit kívánhatunk többet, nagyobbat ezen az ünnepen, mint azt, amit az apostolok cselekedeteiben az első keresztény közösségről hallottunk, „… állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42). Azt kívánjuk mindnyájan, hogy ez a közösség, a szeretet közössége, a kenyértörés közössége maradandó legyen, mert akkor is, ma is ez volt és ez maradt az egyház belső ereje, dinamizmusa. Egység, közösség az imádságban és a kenyértörésben.
Azt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy mindezt megtették és rajtuk is volt az Isten áldása. Azt kívánjuk, hogy püspök atya életén, az egyházmegye életén mindig tükröződjön az Isten szeretetében való növekedés, amely a kenyértörésben napról napra megvalósul az oltárnál és erősödik.

Isten adjon ehhez erőt és sok kegyelmet! Isten éltesse püspök atyát, Isten éltesse az egyházmegye papságát és híveit!

Veres András püspök homíliája Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök aranymiséjén
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép