Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Friderika napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Az élet diadala
Koronázási jelképek
„Valljuk meg az Urat, életünket szenteljük Krisztus és evangéliuma szeretetének, szolgáljuk az egységet”
2013-06-29 Forrás: Vatikáni Rádió
Június 29-én szombaton, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Ferenc pápa szentmisét mutatott be a vatikáni Szent Péter bazilikában. A vele együtt koncelebráló bíborosok, érsekek és püspökök között jelen volt az a 34 érsek-metropolita, akiknek a pápa a szentmise előtti rövid szertartás során átadta a palliumot.
A vietnami François-Xavier Le Van Hong érsek nem tudott eljönni Rómába, ő majd az előírások szerint otthon kapja a pápa képviselőjén keresztül a palliumot. A szentmisén részt vett a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus képviseletében Johannisz Zizioulas pergamoszi metropolita, a kíséretével együtt.

A pápa homíliájában mindenekelőtt köszöntötte a bíborosokat, Johannisz metropolitát, püspök- és paptestvéreit, majd ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:
“Ma Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, a római egyház fővédőszentjeinek ünnepét tartjuk : ezt az ünnepet még örömtelibbé teszi, hogy a világ minden részéről jelen vannak püspökök. Nagy gazdagságról van szó, amely által mintegy újraéljük (az első) Pünkösd eseményét: ma, csakúgy mint akkor, az egyház hite minden nyelven beszél és a népeket egyetlen családban kívánja egyesíteni”.

Ferenc pápa hálatelt szívvel köszöntötte a konstantinápolyi pátriárkátus küldöttségét, amelyet Johannisz metropolita vezet. Köszönetét fejezte ki I. Bartolomeosz ökumenikus pátriárkának ezért az újabb testvéri gesztusért. A Szentatya köszöntötte a szertartáson megjelent nagyköveteket és polgári hatóságokat, valamint külön üdvözölte a “Thomanerchor”, a lipcsei Szent Tamás templom – Johann Sebastian Bach egykori templomának – kórusát, amelynek tagjai a liturgikus zenét szolgáltatják és akiknek a jelenléte az ökumenizmus további kifejezése.

A pápa ezután a péteri szolgálatra vonatkozó három gondolatát osztotta meg a hívekkel. A péteri szolgálat vezérfonala a “megerősíteni” ige. Miben kell Róma püspökének megerősítenie a híveket?
1. Mindenekelőtt a hitben. Az evangélium Péter vallomását idézi: “Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia” (Mt 16,16). Olyan vallomás ez, amely nem Pétertől, hanem a mennyei Atyától születik. Jézus pedig erre a vallomásra válaszolja: “Te Péter vagy. Erre a sziklára építem egyházamat” (18). Péter szerepe, egyházi szolgálata azon alapul, hogy a magasból kapott kegyelem révén hitvallást tesz Jézusról, az élő Isten Fiáról. A mai evangéliumi szakasz második részében látjuk a világias gondolkodás veszélyét. Amikor Jézus saját haláláról és feltámadásáról, Isten útjáról szól, amely nem egyezik a hatalom emberi útjával, Péterben a hús és vér vesz erőt, félrevonja az Urat és “ezekkel a szavakkal tesz neki szemrehányást: .. ilyesmi nem történhetik veled!” (16,22). Jézus pedig keményen válaszol: “Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy!” (23). Amikor hagyjuk, hogy gondolataink, érzelmeink, az emberi hatalom logikája jusson előtérbe és nem hagyjuk, hogy a hit, Isten irányítson és vezessen bennünket, botránykővé válunk. A Krisztusba vetett hit jelenti keresztény életünk, az egyház szolgái életének világosságát! – mondta homíliájában Ferenc pápa, majd rátért a második pontra:

2. Megerősíteni a szeretetben. A második olvasmányban hallottuk Szent Pál megható szavait: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam” (2 Tim 4,7). Milyen harcról van szó? Nem az emberi fegyverek harcáról, amely sajnos még ma is vérrel áztatja a világot; hanem a vértanúság harcáról. Szent Pálnak egyetlen fegyvere van: Krisztus üzenete és az, hogy egész életét Krisztusnak és embertársainak ajándékozza. Éppen az tette hihetővé és azzal építette az egyházat, hogy első személyben kiállt és vállalta a felelősséget, hogy az evangéliumnak szentelte életét fenntartások nélkül, hogy mindenkinek mindene legyen, anélkül, hogy megkímélte volna magát. Róma püspöke arra kapott meghívást, hogy ebben a szeretetben éljen és ebben a szeretetben erősítse meg testvéreit, amely Krisztusnak és mindenkinek szól, megkülönböztetés, határok és korlátok nélkül. És nem csak Róma püspöke: ti mindnyájan, új érsekek és püspökök ugyanazt a feladatot kaptátok: szenteljétek az evangéliumnak életeteket minden fenntartás nélkül, legyetek, mindenkinek mindene. Az a feladatotok, hogy ne kíméljétek magatokat, lépjetek ki önmagatokból, Isten hűséges, szent népe szolgálatára.

Végül a pápa kifejtette harmadik gondolatát a péteri szolgálatról:
3. Megerősíteni az egységben. A pápa utalt arra a gesztusra, amelyet a szertartás elején hajtottak végre: a pallium a Péter utódával való szeretetközösség jelképe. A Szentatya idézett a II. Vatikáni Zsinat „Lumen gentium” k. dogmatikus konstitúciójából, miszerint Szent Péter a közösség és a hit egységének örök és látható alapja és princípiuma (vö. 18. pont). A püspöktestvérek jelenléte ma annak a jele, hogy az egyház szeretetközössége nem jelent egyformaságot. A II. Vatikáni Zsinat, amikor az egyház hierarchiájának struktúrájára utal, leszögezi, hogy az Úr az apostolokat „kollégiumként, azaz állandó testületként apostolokká tette, s e kollégium élére a közülük kiválasztott Pétert állította” (19. Pont). Megerősíteni az egységben: a püspöki szinódus összhangban a primátussal – tette hozzá szabadon a pápa. A szinodalitásnak ezen az útján kell haladnunk, növekedve összhangban a primátusi szolgálattal. Majd ismét idézett a „Lumen gentium” kezdetű konstitúcióból.
A zsinati tanítás tovább folytatja: „Ez a kollégium amennyiben sokakból áll, Isten népének sokféleségét és egyetemességét, amennyiben pedig egy főhöz tartozik, Krisztus nyájának egységét fejezi ki” (22. pont). Az egyházban a különbözőség, amely nagy gazdagságot jelent, mindig az egység összhangjában olvad össze, mint egy nagy mozaik, amelyben a mozaikdarabok együttesen alkotják Isten egyetlen nagy tervét. Ez késztessen arra minket, hogy mindig leküzdjünk minden konfliktust, amely sebet okoz az egyház testén. Egységben a különbségekben: nincs másik katolikus út ahhoz, hogy egyesüljünk. Ez a katolikus lelkiség, a katolikus lelkiség: egyesülni a különbségekben. Ez Jézus útja! A pallium, ami a Róma püspökével, az egyetemes egyházzal való szeretetközösség jele, egyben elkötelezettség mindnyájatok számára, hogy a szeretetközösség jelei legyetek – mondta a metropolita érsekeknek a Szentatya.

Megvallani az Urat, hagyni, hogy Isten irányítson bennünket; Krisztus szeretetének és evangéliumának szentelni életünket; szolgálni az egységet. Ezek azok a feladatok, amelyeket Szent Péter és Pál apostolok mindnyájunkra bíznak, ezeket kell megélnie minden kereszténynek. Vezessen és kísérjen mindig bennünket közbenjárásával Isten szent Anyja: Apostolok Királynője, imádkozz érettünk! Ámen! – fejezte be homíliáját Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Ferenc pápa.

Amint arról már beszámoltunk, a 35 érsek-metropolita az összes földrészt képviseli, a következő szám szerinti megoszlásban: 16 amerikai, 9 európai, 6 ázsiai, 3 afrikai, 1 óceániai érsek. Figyelemreméltó az erős amerikai jelenlét, hiszen majdnem minden második az Újvilágban él.
A pallium átadásának új szertartását még XVI. Benedek pápa szabályozta, amennyiben kivette azt a szentmise keretéből és eléje helyezte, hogy a pallium átadás szertartása ne kaphasson semmiféle szentségi-karakter látszatot.

A fekete keresztekkel díszített fehér gyapjú palliumokat pénteken este helyezték el a Szent Péter bazilika konfesszió oltára alatt, Péter sírja közelében. A szentmise előtt két diákónus vitte Ferenc pápa elé, aki megáldotta azokat. A szertartás során az érsek metropoliták név szerint közösen esküt tettek ezzel a formulával: „Én, NN érsek, mindig hűséges és engedelmes leszek Péter apostolnak, a Szentszéknek, a római katolikus szentegyháznak, neked, a pápának, és törvényes utódaidnak. Így segítsen meg engem a mindenható Isten.”

A Szentatya a következő formulával áldotta meg a palliumokat: „A mindenható Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter és Pál apostolok dicséretére, a rátok bízott székek ékességére, a metropolita hatalom jeleként átadjuk nektek a palliumot, melyet Szent Péter sírjától vettünk, hogy azt az egyházkerületetek határain belül használjátok. Ez a pallium legyen az egység szimbóluma és az Apostoli Székkel való közösség jele, legyen a szeretet köteléke, az erősség ösztönzője, hogy a nagy Isten és Jézus Krisztus, a pásztorok fejedelme eljöttének és kinyilatkoztatásának a napján, elnyerjétek a rátok bízott nyájjal együtt a halhatatlanság és a dicsőség ruháját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!”

A pallium köralakban nyakba akasztható vékony vállszalag, alakja Krisztus igáját, tiszta gyapjúból készült anyaga a krisztusi pásztori hivatalt, a rávarrt öt kereszt pedig Krisztus öt sebét jelképezi.
Róma városa patrónusainak ünnepén, Péter-Pál napján ez alkalommal is hagyományos ruhába öltöztették a bazilika híres Szent Péter bronzszobrát: a vértanúság színét jelképező piros miseruhát adtak rá, fejére pedig hármas pápai tiarát helyeztek, melyet egykor a pápák viseltek ünnepi alkalmakkor.

Szent Péter és Pál ünnepén Kelet és Nyugat egyháza találkozott egymással jelképesen, ugyanakkor a szentmise liturgikus zenéje kifejezésre juttatta az egyház és a protestáns felekezetek közötti kapcsolatot is. A lipcsei evangélikus Tamás templom világhírű kórusa együtt énekelt a szentmisén a Cappella Sistina- val, a Sixtus kápolna kórusával és ez a zenei ökumené még inkább hangsúlyt adott az egység lehetséges keresésének. Felhangzottak a szentmise során Pierluigi Palestrina és Johann Sebastian Bach művei, utóbbinak a híres „Jesus meine Freude” korálja. A lipcsei „Thomaner-chor” karnagya 250 évvel ezelőtt a nagy mester, Johann Sebastian Bach volt. Az ő 16. utóda, Georg Christoph Biller jelenlegi karnagy még XVI. Benedek pápától kért és kapott lehetőséget egy közös szolgálatra a mai napon, amelyet az utód Ferenc pápa is jóváhagyott.

A lipcsei Tamás templom kórusa pénteken este a vatikáni Sixtus Kápolnában adott hangversenyt Bach, Palestrina, Biller és Terzakis műveiből. Christoph Biller kántor elmondta, hogy „a zenében sokkal könnyebb ökumenikus hangot találni, mint teológiai síkon”.


Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép